AlphaNow– ХЭРЭГЛЭЭНИЙ НӨХЦӨЛҮҮД  

МАНАЙ ПЛАТФОРМЫГ ХЭРЭГЛЭХИЙН ӨМНӨ ЭДГЭЭР НӨХЦӨЛҮҮДИЙГ АНХААРАЛТАЙ УНШИНА УУ

1 ТАНИЛЦУУЛГА

Энэхүү Хэрэглээний Нөхцөлүүд (“Нөхцөлүүд“) (лавлагааны бичиг баримтуудтай хамт) бол таны хэрэглээнд зориулсан дүрмүүдийг багтаасан ба Alpha Now Платформ (бидний вебсайт https://online.alpha.org –аар дамжуулж эсвэл заримдаа бид гаргаж харуулдаг өөр нэгэн арга барилаар дамжуулсан) (“Платформ”) руу нэвтрэхэд хэрэглэх дүрмүүдийг үзүүлсэн.

Энэ Платформыг Альфа Интэрнэйшнл (Alpha International) (“бид”, “бидэнд”, “манай”) удирддаг. Бид Англи ба Уэльсэд 1086179 дугаар бүртгэлтэй Халамжийн байгууллага бөгөөд, манай бүртгэлтэй оффис HTB Brompton Road, London SW7 1JA -д байрладаг.

Бид чуулгануудад хэрэглэгдэх боломжтой хэд хэдэн цахим курсууд боловсруулан бүтээсэн ба курс бүрийг тухайн чуулган ба тэдний удирдлага зохион байгуулж, мөн хянадаг (“Альфа Курс” бүрт). Чуулганы удирдлага бүр Курсийн Администраторыг томилон Альфа Курс-г зохион байгуулна. (“Курсийн Администратор”). Альфа Курс-н материалуудыг бид боловсруулсан боловч чуулганы удирдлага бүр гишүүддээ хүргэж буй Альфа Курсын хүргэлтэд үүрэг хариуцлагатай. Платформ нь Курсын Админ-д гуравдагч талын Vimeo эсвэл YouTube-ээр дамжуулан Альфа Курс-г харуулах боломжийг олгоно.

Бидэнтэй холбоо барих: [email protected] руу и-мэйл бичээрэй.

1.1  Бидний Платформыг хэрэглэснээр та энэхүү Нөхцөлүүдийг зөвшөөрч байгаа

Энэхүү Нөхцөл байдлууд бидний Платформын бүх хэрэглэгчдийг хамаарна – хэрвээ та Платформд нэвтрэх эрхтэй болсон ба та сүмээсээ Альфа сургалтанд оролцож байгаа, ба хэрвээ та сүмийнхээ өмнөөс Платформыг зохицуулдаг Альфа хичээлийн удирдан зохицуулагч байх гэсэн байдлууд үүнд орно. Платформ руу нэвтэрч хэрэглэснээрээ та энэхүү Нөхцөл байдлуудыг хүлээн авч байгаагаа баталгаажуулан зөвшөөрснийгөө баталж байгаа болно. Хэрвээ та энэ Нөхцөл байдлуудыг зөвшөөрөөгүй тохиолдолд та бидний Платформ руу нэвтрэх эсвэл үүнийг ашиглах эрхгүй. Хэрвээ та Альфа цуврал хичээлийн удирдан зохицуулагч бол таны бүх оролцогсод энэхүү Нөхцөл байдлуудыг нэвтрэхийнхээ өмнө уншиж зөвшөөрсөний хариуцлагыг та хүлээж байгаа болон тэдний Платформыг ашиглах хугацаанд тэд зөвшөөрлөө өгсөн байх шаардлагатай гэдгийг анхаарна уу.

1.2  Танд хамаарч болох бусад нөхцөлүүд

Энэхүү Нөхцөлүүд зөвхөн таны Платформод нэвтрэх болон Платформыг ашиглахад л үйлчилнэ. Танд гаргаж өгсөн Альфа сургалт бүрт оролцох ба бүртгүүлэх бусад бүх үйлчилгээ зэрэг нь (Платформоор нэвтрэх эсвэл өөр аргаар нэвтрэх) тусгай салангид нөхцөл байдлуудтай бөгөөд үүнийг нэвтрэхэд тань зохих Альфа үйлчилгээнд орох бүртгэлээ бүртгүүлэхийн өмнө шаардах болно. Энэхүү Нөхцөл байдалд доорх нэмэлт нөхцлүүд орох ба энэ нь манай Платформын хэрэглээнд мөн адил үйлчилнэ:

−  Бид таны хувийн мэдээллийг яаж ба яагаад хэрэглэдэг болох мэдээлэлтэй Нууцлалын Бодлого энд, ба

−  Платформдоо бид куукийг яаж хэрэглэдэг Куукийн Бодлого энд.

Альфа Курс нь гуравдагч талын ханган нийлүүлэгч Vimeo эсвэл YouTube-ийг ашиглан Платформ дотроо тоглуулагдах болно. Үүний үр дүнд Vimeo болон YouTube-н хэрэглээний нөхцөлүүд (энд болон энд байрлаж байна) нь таны Платформын хэрэглээнд тусгагдах болно.

2 ӨӨРЧЛӨЛТҮҮД

2.1  Бид эдгээр Нөхцөлүүдэд өөрчлөлт хийж болзошгүй

Бид энэхүү Нөхцөл байдлуудад үе үедээ засварчлал хийх магадлалтай. Та бидний Платформыг хэрэглэхийнхээ өмнө бүр яг тэр үеийн хүчинтэй ба хэрэглэгдэж буй Нөхцөл байдлуудыг ойлгосоноо дахин хянах хэрэгтэй. Энэхүү Нөхцөл байдлууд нь хамгийн сүүлд [2021 оны 8 дугаар сар]-д шинэчлэгдсэн.

2.2  Бид Платформдоо өөрчлөлт хийж болзошгүй

Бид Платформыг бүтээгдэхүүнүүдийн, үйлчилгээний, хэрэглэгчдийн хэрэгцээ, бизнесийн илүүд үзэх тал ба/эсвэл бусад шалтгаанаар гарах өөрчлөлтүүдийг харуулахаар цаг цагаас шинэчлэн өөрчилдөг. Бид аливаа нэгэн томоохон өөрчлөлт гарахад танд боломжийн мэдэгдэл явуулж байхыг эрмэлзэх болно.

2.3  Бид Платформыг зогсоох эсвэл унтрааж болзошгүй

Бидний Платформ нь үнэ төлбөргүй. Бид өөрсдийнхөө Платформыг эсвэл аливаа нэгэн агуулгыг нь байнга ажиллагаатай болон зогсошгүй, тасалддаггүй байна гэдэгт баталгаа өгөхгүй. Бид өөрсдийнхөө Платформын бүгдийг эсвэл нэг хэсгийн ажиллагааг аливаа нэгэн зохих шалтгааны дагуу хязгаарлах эсвэл зогсоож болно. Бид ийм зогсолт эсвэл тасалдалтын тухай боломжийн мэдэгдэл явуулж байхыг эрмэлзэх болно. Та бидний Платформ руу таны интернет холбоог ашиглаж орсон хүн бүрт энэхүү Нөхцөл байдлуудын тухай мэдээлж, тэднийг үүнтэй зохицуулж байхыг өөрөө хариуцана.

2.4  Бид энэ зөвшилцлийг хэн нэгэнд шилжүүлж болзошгүй

Бид энэхүү Нөхцөл байдлуудын доорх өөрсдийн эрх ба хариуцлагыг өөр нэгэн байгууллагад шилжүүлж болно. Хэрвээ тийм бол, бид танд үүнийг бичгэн хэлбэрээр е-мэйл ба/эсвэл Платформ дээр мэдэгдэл явуулж мэдэгдэх болно.

3 АНХААРУУЛГА

3.1  Энэ Платформ дээрх мэдээлэл

Бид өөрсдийн Платформын мэдээллийг шинэчлэхээр боломжоороо зүтгэл гарган ажилладаг ч гэсэн бид манай Платформын агуулга бол найдвартай, цэмцгэр, бүтэн ба хамгийн сүүлийн үеийнх болохыг тайлбарласан танилцуулга, баталгаа нотолгоо зэргийг гаргадаггүй. Хэрвээ та Альфа сургалтанд бидний Платформоор оролцохоор нэвтэрсэн эсвэл оролцож байгаа бол манай салангид нөхцөл байдлууд танд нээгдэж буй мэдээллийг удирдах болно гэдгийг тооцно уу.

3.2  Гуравдагч талын вэбсайтууд

Манай Платформ нь гуравдагч талуудаас гаргасан бусад вэбсайтууд руу явуулах холбоостой бол, энэхүү холбоосуудыг зөвхөн таны мэдээлэлд сонордуулахаар олгож байгаа. Ийм холбоосуудыг бидний талаас дэмжигдэж байгаа гэж тодорхойлж болохгүй эсвэл та тэндээс зохих мэдээллээ авна гэж ойлгож болохгүй. Бид гуравдагч талын вэбсайтууд эсвэл нөөцөөс авч буй агуулгад хяналт тавьдаггүй.

3.3  Хэрэглэгчийн-үүсгэсэн контент

Энэ Платформ нь Платформын бусад хэрэглэгчдийн суулгасан Платформын чат үйлдлүүдээс, мэдэгдэлийн самбар ба/эсвэл бидний хамтран ажиллагааг дэмжиж манай Платформоор хуваалцдаг бусад хэсгүүдээс татаж авсан мэдээллүүд ба материалуудыг оруулсан байж болдог.

Энэ мэдээллүүд ба материалуудыг бид шалгадаггүй ба үүнийг бид дэмждэггүй. Манай Платформын бусад хэрэглэгчдээр гаргаж буй санал бодолууд зайлшгүй бидний санал бодолтой тохирох ёсгүй. Хэрвээ та манай Платформ дээр ямарваа нэгэн агуулга гаргаж байгаа бол доорх 5-р хэсэгтэй танилцана уу (Интерактив Үйлчилгээнүүд).

Хэрвээ та бусад хэрэглэгчдээр ачаалсан агуулгын талаар гомдол ирүүлэх бодолтой бол бидэнд [email protected] рүү и-мэйл бичнэ үү.

4 МАНАЙ ПЛАТФОРМЫГ ХЭРЭГЛЭХ ТАНЫ ХЭРЭГЛЭЭ
Бид таны Платформ руу нэвтрэх эрхийг доорх тохиолдлуудад хязгаарлах эрхтэй:

−  таныг эдгээр Нөхцөлүүдийгбиелүүлэхгүй байгаад бид итгэлтэй байгаа, ба/эсвэл

−  та Платформыг Олон Улсын Альфа сургалтанд оролцохоос өөр нэгэн зорилгоор хэрэглэж байгаа тохиолдолд та орох эрхгүй болно.

4.1  Хориотой хэрэглээнүүд

Та манай Платформыг зөвхөн удирдан зохицуулах, сургалтанд оролцох эсвэл Альфа сургалтанд багшлахаар ашиглаж болно. Та бидний Платформыг доорх тохиолдлуудад яавч хэрэглэж болохгүй ба та Платформыг ашиглуулахаар нэвтрүүлж байгаа хүнийг доорхийг үйлдэж болохгүйг батлах шаардлагатай:

−  ямар нэгэн байдлаар орон нутгийн, үндэсний эсвэл олон улсын хууль дүрмүүдийг зөрчсөн ба тохирохгүй байгаа;

−  ямар нэгэн байдлаар хууль зүйнд тохироогүй эсвэл залилангийн зөрчилтэй байгаа эсвэл үүнээс ямар нэгэн хуурамч залилангийн үр дүн гарах;

−  өсвөр настангуудад уршиг үзүүлэх эсвэл ямар нэгэн байдлаар тэдэнд хор уршигтай нөлөө үзүүлэх оролдлого хийж байгаа;

−  хэн нэгнийг доромжлох, дээрэлхэх эсвэл айлгах;

−  аливаа нэгэн зөвшөөрөгдөөгүй эсвэл хүсээгүй зар сурталчилгаа эсвэл сурталчилгааны материал шилжүүлэх, явуулах, илгээх эсвэл үүнтэй ижил маягт, хүсэлт эсвэл спам зэргийг илгээх, ба/эсвэл

−  ямар нэгэн эрх мэдэлгүй байж нэвтрэх, дотор нь ажиллах эсвэл манай Платформын хэсгийг, мөн Платформод хадгалагдаж буй тоног төхөөрөмж эсвэл сүлжээг эвдэх эсвэл гэмтээх, Платформоор хэрэглэгдэж байгаа программ хангамжууд зэргийг гэмтээх, эсвэл гуравдагч талаар эзэмшсэн эсвэл хэрэглэгдэж байгаа тоног төхөөрөмж эсвэл программ хангамж, эсвэл сүлжээг гэмтээх зэрэг орно.

4.2  Таны дансны(хэрэглэгийн) мэдээллүүд

Хэрвээ та бидний Платформд бүтэн эсвэл хагасчлан нэвтрэхээр хэрэглэгчийн нэвтрэх код, нууц үг эсвэл аливаа нэгэн өөр мэдээллээр хангагдсан ба бидний аюулгүй байдлын хэсэг гэж сонгосон бол та энэ мэдээллийг хувийн нууцмал мэдээлэл гэж тооцох шаардлагатай. Та үүнийг аливаа нэгэн гуравдагч талд хуваалцаж болохгүй. Хэрвээ энэ Нөхцөл байдлуудыг зөрчсөн аливаа нэгэн үйлдэл шалтгаан гарч ирвэл, эсвэл өөр нэгэн аюулгүй байдлын шалтгаанаар, бид таны сонгосон хэрэглэгчийн нэвтрэх код эсвэл нууц үгийг идэвхгүйжүүлэх бүрэн эрхтэй.

4.3  Материалуудыг Платформдээр хэрэглэх нь

Бид Платформын оюун ухааны өмчийн эзэмшигчид эсвэл үүний лиценз эзэмшигчид мөн бөгөөд агуулга нь танд Платформоор дамжуулагдан хүргэгдэж байгаа болон хэрэгцээтэй материалуудыг энд нийтэлдэг. Энэхүү материалууд дэлхий даяарх зохих зөвшилцөлүүд ба зохиолчийн эрх хамгаалах хуулиар хамгаалагдсан болно. Бүх адил эрхүүд хамгаалагдсан.

Та бидний Платформ дахь агуулгын аливаа нэгэн хэсгийг удирдан зохицуулах, сургалтанд оролцох эсвэл Альфа сургалтад багшлахаас өөр байдлаар хэрэглэх эрхгүй.

Хэрвээ та бидний Платформын аливаа нэгэн хэсгийг энэ Нөхцөл байдлуудыг зөрчин хэвлэх, хуулбарлах эсвэл суулгасан бол таны эрх нэн даруй зогсон эцэслэж, та өөрийн үйлдсэн материалуудын хуулбаруудыг буцаах эсвэл устгах шаардлагатай болно.

4.4 Платформын аюулгүй байдал

Бид өөрсдийнхөө Платформыг бүх төрлийн вирус болон алдаагаас хамгаалж чадна гэсэн баталгаа гаргаж чадахгүй. Та өөрийнхөө мэдээллийн технологи, компьютерийн программууд ба платформуудыг бидний Платформд оруулж баталгаажуулах хариуцлагыг өөрөө хүлээнэ. Та хэрэгцээтэй тохиолдолд өөрийн вирусаас хамгаалах программыг хэрэглэнэ.

Та бидний Платформыг зориудаар технологийн сөрөг нөлөө үзүүлдэг аливаа нэгэн төрлийн вирус, Трояны морь, өтөнцөрүүд, логик бөмбөгүүд, тагнуулын программууд, товчлуур дарагч зэргийн сөрөг программуудад эмзэг болгож, өртүүлэхгүй байх ба зориудаар санаатай оруулахгүй байх үүргийг хүлээнэ. Та бидний Платформын хэсэг буюу бүх талыг задлах, эвдэх, хагалах эсвэл хүний хүлээж авах хэлбэрийг аливаа нэгэн аргаар багасгах оролдлого хийхгүй байх үүрэгтэй. Та бидний Платформд, эсвэл бидний Платформыг хадгалсан аливаа нэгэн сервер, компьютер эсвэл бидний Платформд холбогдсон мэдээллийн санд зөвшөөрөлгүй нэвтрэх оролдлого хийхгүй байх үүрэгтэй.

5 ИНТЕРАКТИВ ҮЙЛЧИЛГЭЭНҮҮД

5.1  Манай Платформд агуулга хуулах Та манай Платформд аливааагуулга хуулах энэ онцлогийг хэрэглэх, эсвэл бидний Платформын бусад хэрэглэгчидтэй холбоо барих эсвэл видео холбоос эсвэл сорил хийх хүсэлтэй бол, та энэхүү Нөхцөл байдлуудад харуулсан агуулгын стандартуудыг даган гүйцэтгэх шаардлагатай. Бидний Платформод суулгасан аливаа нэгэн агуулгыг нууцмал бус буюу эзэмшлийн бус гэж тооцох болно. Та өөрийн агуулгын бүх эзэмшлийн эрхийг барих болно, гэхдээ та бидэнд хэрэглэх, хадгалах ба агуулгыг хуулах ба тараах болон үүнийг гуравдагч талуудад Платформоос гарсан зорилгоор олгох хязгаарлагдсан лиценз гарган баталгаажуулах ёстой. Бид таны биеийн байцаалтыг бидний Платформд таны хуваалцсан буюу хэвлэсэн аливаа нэгэн агуулга нь оюуны өмчийн эрх эсвэл нууцлалын эрхийг зөрчсөн гэж мэдүүлж байгаа аливаа нэгэн гуравдагч талд шилжүүлж танилцуулах эрхтэй. Бид хэрвээ таны агуулгыг энэхүү Нөхцөл бодлогуудтай тохироогүй гэж үзсэн тохиолдолд өөрсдийн Платформд таны оруулж байгаа аливаа нэгэн агуулгыг устгах эрхтэй.

5.2  Агуулгын стандартууд Агуулгын стандартууд таны Платформд оруулж буй аливаа нэгэн ба бүх материалуудад эсвэл үүнтэй хамтарсан, видео холбоосыг ч үүнд оруулна, аливаа нэгэн интерактив үйлчилгээнүүдэд хамаарна. Хувь нэмэр тус бүр их эмх цэгцтэй байх ёстой (фактын тухай мэдээлж байвал), үнэн зөв чин сэтгэлээсээ гарсан (улсын санал бодол илэрхийлж байвал) ба одоогийн хууль зүйтэй тохирсон байх ёстой. Доорх зүйл агуулсан материалуудыг оруулахыг хориглоно:

−  хэн нэгийг гүтгэсэн материалууд;

−  садар самуун сурталчилсан, доромжлолтой, үзэн ядалттай эсвэл заналхийлэлтэй материалууд;

−  бэлгийн харьцаа зэргийг сурталчилсан материалууд;

−  хүчирхийлэл сурталчилсан материалууд;

−  арьс өнгө, шашин, яс үндэс, тахир дутуу байдал, нас эсвэл хүйсний ялгаа зэрэгт тулгуурласан ялгавар гадуурхсан материалууд;

−  хэн нэгийн хувийн зохиолын эрх, мэдээллийн сангийн эрх эсвэл худалдааны тэмдэгтийн аливаа нэгэн зөрчил;

−  хэн нэгнийг хууран залилсан байх;

−  гуравдагч талаас эзэмшсэн хууль зүйн үүргийн зөрчилтэй байх, үүнд гэрээний зөрчил эсвэл нууцлалын зөрчил зэрэг орж болно;

−  аливаа нэгэн хууль бус үйл ажиллагаа сурталчлах;

−  хэн нэгний хувийн нууцлалд нэвтрэх эсвэл заналхийлэл, хүчирхийлэл, эсвэл бухимдал, таагүй байдал, түгшүүр төрүүлэх материал, өөр нэгэн хүнд дарамт учруулах, гомдоох, эвгүй байдалд оруулах, цочоох зэрэг;

−  бусдыг дарамтлах, бухимдуулах, эвгүй байдалд оруулах, түгшүүлэх, залхаах

−  хэн нэгнийг хуурах, таны биеийн байцаалтыг өөр хүнийхтэй хольж буруугаар тайлбарлах;

−  материалуудыг бидний мэдээллээс авсан сэтгэгдэл төрүүлэх, хэрвээ энэ нь тохиолдол биш бол;

−  хууль зөрчсөн хууль зүйн бус нэгэн үйлдэлд туслах, сурталчлах (зөвхөн жишээгээр), компьютер буруугаар ашиглах эсвэл зохиолчийн эрхийн зөрчил гаргах, эсвэл

−  аливаа нэгэн зар сурталчилгаа агуулах эсвэл үйлчилгээ, эсвэл веб холбоосуудыг бидний зөвшөөрөлгүйгээр сурталчлах. та Платформыг ашиглахдаа бусад хэрэглэгчдийг байнга хүндлэх ёстой.

6  ТҮДГЭЛЗҮҮЛЭХ БА ЭЦЭСЛЭХ Бид өөрсдийн нууц хадгалалтын хүрээнд, таныг бидний Платформыг хэрэглэж байхдаа, таны хэрэглээний хүрээнд энэхүү Нөхцөл байдлуудын зөрчил байсан эсэхийг тодорхойлох болно. Энэ Нөхцөл байдлуудад зохицоогүй алдаанууд нь, үүгээр хязгаарлагдаагүй ч гэсэн, бидний талаас доорх үйлдэлүүдийг нэлд нь эсвэл хэсэгчлэн авахад хүргэнэ:

−  нэн даруй, түр зуурын эсвэл байнгын байдлаар Платформыг хэрэглэх эрхийг хасах;

−  нэн даруй, түр зуурын эсвэл байнгын байдлаар Платформоор гаргасан ямарваа нэгэн хувь нэмэрээс хасах;

−  танд анхааруулга явуулах;

−  аливаа нэгэн хууль зүйн үйл ажиллагааг эхлүүлэх эсвэл таны эсрэг хууль зүйн байгууллагад зөрчилөөс гарсан зохих хохирол барагдуулахаар гомдол гаргах, ба/эсвэл

−  бидний өөрсдийн бодож байгаагаар хууль зүйн зохих байгууллагуудад хандаж, иймэрхүү мэдээллийг тодруулах.

7  ХАМГААЛАЛТ

Энэхүү Нөхцөлүүдийн 1-р хэсэгт заасны дагуу Альфа хөтөлбөрийн хэрэгжүүлэлтийн үүрэг хариуцлага нь тухайн Альфа хөтөлбөрийг хийж буй чуулган, түүний удирдлагатай холбоотой. Чуулган бүр өөрийн хамгаалалтын мэдэгдэлтэй бөгөөд гишүүдээ болон зочидоо хамгаалах үүрэгтэй, үүнд ямар ч үед жижиг бүлгийн уулзалт эсвэл breakout өрөөнд гурваас доошгүй оролцогч байх өгөгдмөл тохиргоог унтраах шийдвэр, түүний үр дагавар орно. Хэрэв таны Альфа Курс-тэй холбоотой ямарваа нэг хамгаалалтын асуудал байвал тухайн Альфа Курс-ийг хийж буй эсвэл анхаарч буй чуулганы удирдлагатай аль болох хурдан холбоо барина уу. Хэрэв асуудал шийдэгдээгүй эсвэл хангалттай шийдэгдээгүй бол хамгаалах асуудлаа орон нутгийн холбогдох эрх баригчид болон/эсвэл шаардлагатай бол орон нутгийн цагдаа зэрэг онцгой байдлын албанд аль болох хурдан мэдэгдэнэ үү.

8 ХАРИУЦЛАГЫН ХЯЗГААРЛАЛТ

8.1  Та хувь хүн эсвэл байгууллагын хэрэглэгч бол: Бид танд өргөх өөрсдийнхөө хариуцлагыг хууль бус тохиолдлуудад ямар нэгэн байдлаар хасахгүй эсвэл хязгаарлахгүй. Энэ нь бидний эсвэл бидний агентууд, гэрээний ажилтнууд эсвэл ажилчдын хайнга байдлаас болж хариуцлага алдсаны улмаас нас баралтад хүргэсэн эсвэл хувь хүний гэмтэл учруулсны хариуцлага болон ба залилан эсвэл хуурамч худал танилцуулга хийх зэргийг оруулна. Олон төрлийн хязгаарлалт ба хариуцлагын хасалтууд нь танд олгох бүтээгдэхүүнүүд ба үйлчилгээнийн үрдүнгээс гарч болох ба үүнд Альфа сургалтын нөөц орох ба бидний үйлчилгээний нөхцөл байдлуудаар зохицуулагдах болно.

8.2  Хэрвээ та байгууллагын хэрэглэгч бол:
Бид Платформ эсвэл үүний агуулгад хамаарах бүх тодорхой бус байдлууд, баталгаа, бусад нөхцлүүд танилцуулах зэргийг оруулахгүй. Бид аливаа нэгэн алдалт эсвэл гэмтэл гарах, гэрээнд байгаа эсэх, буруу үйлдлүүд (үүнд хяналтгүй хайнга байдал орно), өөрийн үүргийг тогтмол зөрчих, эсвэл урьдчилан харах боломжтой ч гэсэн, доорх байдлуудаас үүсэн гарах тохиолдлуудтай холбоотой байдлуудад хариуцлага хүлээхгүй,үүнд:

−  бидний Платформыг хэрэглэх, хэрэглэх чадваргүй, эсвэл

−  бидний Платформын хүрээнд нэвтэрч болох эсвэл үзүүлсэн аливаа нэгэн агуулгыг хэрэглэх эсвэл хараат байдалтай болох.−
Тухайлбал, бид доорх байдалд хариуцлага хүлээхгүй:

−  орлого, худалдаа, бизнес эсвэл ашиг алдах;

−  бизнес ажил завсардуулах;

−  хадгаламж алдах;

−  бизнесийн боломж, сайн харьцаа эсвэл нэр хүнд алдах, эсвэл

−  програм хангамж эсвэл хувийн мэдээллийн ашиглалтын алдагдал, эвдрэл; эсвэл

−  аливаа нэгэн шууд бус эсвэл дараалсан алдаа эсвэл гэмтэл.

8.3  Хэрвээ та хувь хүн хэрэглэгч бол: Бид Платформоо гэрийн ба хувийн хэрэглээнд олгодог гэдгийг анхаарна уу. Та бидний Платформыг аливаа нэгэн худалдаа эсвэл бизнесийн зорилгоор ашиглахгүйгээ зөвшөөрч байгаа ба бид таны орлого алдагдал, бизнесийн алдагдал, бизнесийн завсардал эсвэл бизнесийн боломж алдагдалд хариуцлага хүлээхгүй.

8.4  Бид таны хувийн мэдээллийг хэрхэн хэрэглэж болзошгүй вэ
Бид таны хувийн мэдээллийг бидний Хувийн Нууц Хадгалах Бодлогод харуулсанаар хэрэглэдэг, та эндээс харж болно.

9 ЕРӨНХИЙ

Энэ Нөхцөл заалтууд эсвэл аливаа нэгэн эрхийг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой бидний алдаа нь энэ эрх ба заалтаас бүрэн татгалзаж байгаа гэсэн үг биш юм.

Энэ Нөхцөл заалт нь хууль зүй эрх бус, хүчингүй эсвэл хэрэгжүүлэх боломжгүй бол, заалт бүр хэдий ч одоогийн хуулийн дагуу хамгийн бүрэн хэмжээгээр хэрэгжих боломжтой, бөгөөд энэ Нөхцөл байдлуудаас зарим хэсэг заалт нь таслагдсан ч гэсэн, энэхүү тодорхойлолт нь бусад үлдсэн заалтуудын хүчинтэй байдал ба хэрэгжих боломжийг хөндөх ёсгүй.

Энэ Нөхцөлийн аль нь ч 1999 оны Актаар Гэрээний дагуу гуравдагч талаар хэрэгжих боломжгүй (Гуравдагч талын эрх).

Энэ Нөхцөлүүдэд тодорхой заагдаагүй эрхийг бид шууд бусаар хадгалах болно.

Бид Их Британи ба АНУ-ын хорио ба экспортын хяналтын хуулинд тохируулахаар газар зүйн байрлалаас хамаарч Платформод орох эрхийн хязгаарлалт тавьсан. Хэрвээ та экспортын хяналттай эсвэл хорионд өртсөн улсад байрлаж байгаа тохиолдолд та бидний Платформод нэвтрэх боломжгүй байж болох бөгөөд энэ Нөхцөл байдлуудын улсуудад Куба, Иран, Хойд Солонгос, Сири болон Украин (ОХУ-ын Крымийн бүсийг оруулна) заримдаа торгуультай байх боломжтой. Үүний хажуугаар, та хэрвээ АНУ эсвэл Их Британид үйлчилдэг хувийн хориотой бол бидний Платформд нэвтрэх эрхгүй ба бидний Платформд нэвтэрснээр та Их Британи эсвэл АНУ- ын хорионд өртөөгүй гэдгээ гэрчлэх бөгөөд та экспортын хяналт буюу хорионы бүсэнд эсвэл дээр дурдсан улсад хамаарах улсад байрлаагүй болохоо гэрчилж байгаа болно.

Энэ Нөхцөл байдал нь Англи ба Уэльсийн хууль зүйн ёсоор зөвшилцөн гаргасан ба энэхүү Нөхцөл байдлуудтай зөрчилдсөн тохиолдолд тус улсын хууль зүйн байгууллагуудтай холбогдож маргааныг зөвшилцөнө.

10 ХОЛБОО БАРИХ

Хэрвээ танд манай Платформд нэвтрэхтэй холбоотой аливаа асуудал гарвал бидэнтэй [email protected] –ээр холбогдоно уу. Бид таны санал хүсэлтийг үргэлж аливаа хоцролтгүйгээр шийдэж өгөхийг зорих болно.