AlphaNow Ёс зүйн дүрэм 

Alpha now платформын хүлээн авагчид ба туслагчдын ёс зүйн код дүрэм  

Би үйлдэнэ 

  • Оролцогсдод өөрсдийг нь онцсайн хүлээн авсан ба хүндэлсэн сэтгэгдэл үүсгэх  
  • Альфа сургалтын үеэр, өмнө ба дараагаар зохицож зөвшөөрсөн нууцлалын түвшинг хадгалах 
  • Зочид онлайн “өрөөнд” хүлээн авагчгүй эсвэл туслахгүй ганцаар үлдээхгүй байхыг хянах  
  • Энэ ёс зүйн кодын зөрчил гарвал сүмийн ахлагч, Альфа толгойлогчид эсвэл эмзэг хүмүүсийн хамгааллын толгойлогчид нэн даруй мэдэгдэх  

Би үйлдэхгүй 

  • Миний Альфа сургалтын бичлэгийг хийхийг зөвшөөрөх 
  • Бусдыг ялгаварлан гадуурхах эсвэл доромжилсон, ялгаварласан, бэлгийн өдөөн хатгасан утгатай эсвэл доромжилсон хэл хэрэглэх  
  •  Бусдын доромжлол, ялгаварлан гадуурхсан, бэлгийн өдөөн хатгасан эсвэл доромжилсон хэл яриаг тэвчих 
  • Alpha now платформыг хэрэглэн порнограф эсвэл үзэл сурталын хувьд туйлширсан материал үйлдэх, худалдан авах, тараах эсвэл хэрэглэх болон бэлгийн илт харилцаа сурталчилсан зурвас илгээх