ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานของแอป AlphaNow (AlphaNow APP)

ประกาศสาคัญ

โปรดอ่ํานขอ้ กําหนดและเงื่อนไขเหล่ําน้ีอย่ํางละเอียดก่อนดําวน์โหลดหรือใชง้ ํานแอปน้ี

โดยกํารดําวน์โหลดหรือใชแ้อปน้ีแสดงว่ําท่ํานยอมรับขอ้กําหนดและเงื่อนไขเหล่ําน้ี

หํากท่ํานไม่ยอมรับขอ้ กําหนดและเงื่อนไขเหล่ําน้ีอย่ําใชแ้ อปน้ี โปรดระบวุ ่ําท่ํานยอมรับขอ้ กําหนดและ เง่ือนไขเหล่ําน้ีโดยคลิก[ติดต้งั]หํากไม่ตกลงตํามขอ้กําหนดและเงื่อนไขเหล่ําน้ีเรําจะไม่ให้สิทธ์ิใชง้ํานแอป น้ีแก่ท่ําน และตอ้ งหยุดกระบวนกํารดําวน์โหลดทนั ทีโดยคลิกที่ป่ มุ [ยกเลิก] ดํา้ นล่ําง

1 เราเป็นใครและข้อตกลงนี้มีเพ่ืออะไร

1.1  แอปน้ีดําเนินกํารโดย Alpha International (“เรํา”, “พวกเรํา”, “ของเรํา”) เรําเป็นองคก์ รกํารกุศลท่ีจด ทะเบียนในองั กฤษและเวลส์ภํายใตห้ มํายเลของค์กรกํารกุศล 1086179 และมีสํานกั งํานจดทะเบียน อยู่ที่ HTB Brompton Road, London SW7 1JA หํากตอ้ งกํารติดต่อเรํา โปรดส่งอีเมลมําที่ [email protected]

1.2  เรําไดพ้ ฒั นําหลกั สูตรออนไลน์จํานวนหน่ึงสําหรับคริสตจกั รต่ํางๆ ซ่ึงดําเนินกํารและดูแลโดย คริสตจกั รแต่ละแห่งและหน่วยงํานของคริสตจกั ร (แต่ละแห่งเรียกว่ํา “หลกั สูตรอลั ฟ่า หรือ Alpha Course”) ผูม้ ีอํานําจของคริสตจกั รแต่ละแห่งจะแต่งต้งั ผูด้ ูแลหลกั สูตร (“Course Administrator”) เพ่ือจดั หลกั สูตรอลั ฟ่ํา ในขณะที่เรําไดพ้ ฒั นําสื่อสําหรับกํารจดั หลกั สูตรอลั ฟ่ํา หน่วยงํานของ คริสตจกั รแต่ละแห่งมีหนํา้ ท่ีรับผิดชอบในกํารส่งมอบหลกั สูตรอลั ฟ่ําแต่ละหลกั สูตรให้แก่สมําชิก

1.3  แอปจะช่วยให้ผดูู้แลหลกัสูตรสํามํารถเชิญแขกเขํา้ร่วมกํารประชุมทํางวิดีโอผ่ํานมือถือ ซ่ึงจะทําให้สํามํารถสนทนําในกลุ่มย่อยและสตรีม Alpha Film Series ผ่ําน Vimeo หรือ YouTube ที่เป็นบุคคลท่ีสําม ซ่ึงเป็นวิธีกํารสตรีมเนื้อหําท่ีตกลงกนั ไว้

1.4 เรําให้สิทธ์ิใชง้ํานแบบไม่เฉพําะเจําะจงที่ไม่สํามํารถโอนได้ให้แกท่่ํานเพื่อใช:้
1.4.1 ซอฟตแ์วร์แอปพลิเคชนั บนมือถือAlphaNowเน้ือหําและขอ้ มูลท่ีมําพร้อมกบั ซอฟตแ์วร์

(แอป) และกํารอปั เดตหรือส่วนเสริมใดๆ ของซอฟตแ์ วร์น้นั

1.4.2  เอกสํารออนไลน์ที่เก่ียวขอ้ งอยู่ [ท่ีนี่] (เอกสารประกอบ)

1.4.3  บริกํารท่ีท่ํานเช่ือมต่อผ่ํานแอปและเน้ือหําท่ีเรําจดั เตรียมไว้ ผดู้ ูแลหลกั สูตรสํามํารถ สตรีมผ่ํานมนั ได้(บริการ)

ตํามที่ไดร้ ับอนุญําตในขอ้ กําหนดเหล่ําน้ี

2 โดยการใช้แอปของเรา ท่านยอมรับข้อกาหนดเหล่านี้

2.1  ขอ้ กําหนดเหล่ําน้ีมีผลกบั ผูใ้ ชแ้ อปทุกรําย รวมถึงหํากท่ํานได้รับอนุญําตให้เขํา้ ถึงแอปและเขํา้ ร่วมใน หลกั สูตรอลั ฟ่ําจํากคริสตจกั รท่ีท่ํานเขํา้ ร่วม และหํากท่ํานเป็นผดู้ ูแลระบบหลกั สูตรที่จดั กํารบญั ชี แอปในนํามของคริสตจกัรที่ท่ํานเขํา้ร่วม โดยกํารเขํา้ถึงและใชง้ํานแอป ท่ํานยืนยนัว่ํายอมรับ ขอ้ กําหนดเหล่ําน้ีและตกลงที่จะปฏิบตั ิตํามขอ้ กําหนดเหล่ําน้ี หํากไม่เห็นดว้ ยกบั ขอ้ กําหนดเหล่ําน้ี ท่ํานจะตอ้งไม่เขํา้ถึงหรือใชง้ํานแอปของเรํา

2.2  โปรดทรําบว่ําหํากท่ํานเป็นผดูู้แลระบบหลกัสูตรอลัฟ่ํา ท่ํานตอ้งเป็นผรู้ับผิดชอบให้แน่ใจว่ํา ผูเ้ขํา้ร่วมท้งัหมดไดอ้่ํานและยอมรับขอ้กําหนดเหล่ําน้ีก่อนที่จะเขํา้ถึงกํารใชง้ํานและพวกเขําปฏิบตัิ ตํามขอ้ตกลงตลอดกํารใชง้ํานแอป

3 เงื่อนไขอ่ืนๆ ทอี่ าจบังคับใช้

3.1  ขอ้ กําหนดเหล่ําน้ีมีผลเฉพําะกบั กํารเขํา้ ถึงและกํารใชแ้ อปของท่ํานเท่ําน้นั บริกํารอื่นๆ ท้งั หมดท่ีเรํา มอบให้ รวมถึงกํารลงทะเบียนและกํารเขํา้ ร่วมในหลกั สูตรอลั ฟ่ําแต่ละหลกั สูตร (ไม่ว่ําจะเขํา้ ถึงผ่ําน แอปหรืออย่ํางอื่น) จะถูกแยกออกจํากเงื่อนไขกํารให้บริกํารเหล่ําน้ี ท่ํานอําจลงทะเบียนหลกั สูตรให้ เสร็จสิ้นโดยใช้ MyAlpha หรือผดู้ ูแลคริสตจกั รที่เก่ียวขอ้ งอําจดําเนินกํารลงทะเบียนให้เสร็จสิ้นใน นํามของท่ํานโดยที่ท่ํานให้สิทธ์ิพวกเขําในกํารดําเนินกํารดงักล่ําว

3.2  หน่วยงํานที่เก่ียวขอ้ งของคริสตจกั รและ/หรือผดู้ ูแลหลกั สูตรอําจมีขอ้ กําหนดในกํารให้บริกํารแยก ต่ํางหํากซ่ึงท่ํานอําจจะตอ้งลงชื่อสมคัรใชง้ํานก่อนท่ีจะลงทะเบียนหลกัสูตรอลัฟ่ําท่ีเก่ียวขอ้ง

3.3  หลกัสูตรอลัฟ่ําจะสตรีมภํายในแอปโดยใช้Vimeoซ่ึงเป็นซัพพลํายเออร์บุคคลที่สํามดว้ยเหตุน้ี ขอ้กําหนดในกํารให้บริกํารของVimeoซ่ึงอยู่[ท่ีนี่]จะมีผลบงัคบัใชก้บักํารใชแ้อปของท่ําน

4 ความเป็ นส่วนตัว

4.1  เรําจะใชข้อ้มูลส่วนบุคคลใดๆที่รวบรวมผ่ํานกํารใชแ้อปและบริกํารของท่ํานในลกัษณะท่ีกําหนดไว้ ในนโยบํายควํามเป็นส่วนตวัของเรําเท่ําน้นั ซ่ึงอยู่ท่ีนี่และนโยบํายคุกก้ีของเรําซ่ึงอยู่ที่นี่

4.2  โปรดทรําบว่ํากํารทํางอินเทอร์เน็ตไม่มีควํามเป็นส่วนตวัหรือปลอดภยัอย่ํางสมบูรณ์ ขอ้ควํามหรือ ขอ้ มูลใดๆ ท่ีท่ํานส่งผ่ํานแอปหรือบริกํารใดๆ อําจถูกอ่ํานหรือสกดั ก้นั โดยผูอ้ ื่น แมว้ ่ําจะมีกํารแจง้ เตือนว่ํากํารส่งน้ันถูกเขํา้ ดว้ ยรหัส

5 ข้อกำหนดของ APPLE APP STORE นำมาใช้กับแอปนี้ด้วย 

5.1 การใช้แอปและเอกสารประกอบของท่านอาจถูกควบคุมโดยกฎและนโยบายของ Apple App Store – ข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์ – กฎและนโยบายของ Apple และ Apple App Stores จะใช้แทนข้อกำหนดเหล่านี้ซึ่งมีความแตกต่างกัน 

6 ความต้องการของระบบปฏิบัติการ
6.1 แอปต้องใช้อุปกรณ์ iPhone และระบบปฏิบัติการ iOS 14-15 นอกจากนี้ ภายในเบราว์เซอร์ แอปต้องใช้ Safari เวอร์ชันล่าสุด 

7 การสนับสนุนสาหรับแอปและวิธีการแจ้งให้เราทราบเกี่ยวกับปัญหา

7.1  สนับสนุนหํากท่ํานตอ้งกํารเรียนรู้เพิม่เติมเกี่ยวกบัแอปหรือบริกํารหรือมีปัญหําในกํารใชง้ํานโปรด ดูแหล่งขอ้ มูลสนบั สนุนของเรําท่ี https://alpha.org/alphanow-support/

7.2  ติดต่อเรา (รวมถึงการร้องเรียน) หํากท่ํานคิดว่ําแอปหรือบริกํารมีขอ้ ผิดพลําดหรืออธิบํายไม่ถูกตอ้ ง หรือตอ้ งกํารติดต่อเรําดว้ ยเหตุผลอื่นใด โปรดส่งอีเมลมําที่ [email protected] [email protected]

7.3  เราจะสื่อสารกับท่านอย่างไร หํากเรํามีควํามจําเป็นตอ้ งติดต่อ เรําจะตดิ ต่อท่ํานทํางอีเมล ทําง SMS หรือทํางไปรษณียแ์บบชําระเงินล่วงหนํา้โดยใชร้ํายละเอียดกํารติดต่อท่ีท่ํานให้ไวก้บัเรํา

8 การใช้งานและการติดต้งั แอป
8.1 เพื่อเป็นกํารตอบรับที่จะปฏิบตั ิตํามเงื่อนไขเหล่ําน้ี ท่ํานอําจ:

8.1.1  ดําวน์โหลดหรือสตรีมสําเนําของแอปไปยงั อุปกรณ์ของท่ํานและตรวจสอบ ใชง้ ํานและ ติดต้งัแอปรวมถึงบริกํารบนอุปกรณ์ดงักล่ําวมีเพื่อจุดประสงคส์่วนตวัของท่ํานเท่ําน้นั;

8.1.2  ใชเ้อกสํารใดๆเพ่ือสนบัสนุนกํารใชแ้อปและบริกํารที่ไดร้ับอนุญําตของท่ําน;และ

8.1.3  รับและใชร้หัสซอฟตแ์วร์เสริมฟรีหรืออปั เดตแอปที่รวม “โปรแกรมแกไ้ข” และกําร แกไ้ขขอ้ผิดพลําดตํามท่ีเรําอําจจดัให้กบัท่ําน

9 ท่านต้องมีอายุ 18 ปี จึงจะยอมรับข้อกาหนดเหล่าน้ีและใช้งานแอปได้
9.1 ท่ํานตอ้งมีอํายุ18ปีข้ึนไปจึงจะยอมรับขอ้กําหนดเหล่ําน้ีและใชง้ํานแอปได้

10 ท่านไม่สามารถถ่ายโอนแอปนี้ให้กับคนอ่ืนได้

10.1 เรําให้สิทธ์ิท่ํานเป็นกํารส่วนตวัในกํารใชแ้อปและบริกํารตํามที่กําหนดไวข้ํา้งตน้ในขอ้ 8 ท่ํานไม่ สํามํารถถ่ํายโอนแอปหรือบริกํารให้กบั บุคคลอื่น ไม่ว่ําจะเป็นไปเพื่อเงิน เพ่ือสิ่งอื่นใด หรือให้ใชฟ้ รี ก็ตําม หํากท่ํานขํายอุปกรณ์ใดๆ ท่ีมีกํารติดต้งั แอปน้ี ท่ํานตอ้ งลบแอปออกก่อน

11 การเปล่ียนแปลงข้อกาหนด

11.1  เรําอําจจําเป็นตอ้ งเปลี่ยนขอ้ กําหนดเหล่ําน้ีเพ่ือให้สอดคลอ้ งกับกํารเปล่ียนแปลงในกฎหมํายหรือ แนวปฏิบตัิท่ีดีที่สุดหรือเพ่ือจดักํารกบัคุณสมบตัิเพิม่เติมที่เรําไดร้ับกํารแนะนํา

11.2  เรําจะแจง้ให้ท่ํานทรําบอย่ํางนอ้ย30วนัถึงกํารเปล่ียนแปลงใดๆท่ีอําจมีข้ึนโดยจะแจง้ให้ท่ํานทรําบ ถึงกํารเปลี่ยนแปลงน้นั ๆเม่ือเขํา้ใชง้ํานคร้ังถดัไป

11.3  หํากท่ํานไม่ยอมรับกํารเปล่ียนแปลงที่ไดร้ับแจง้ท่ํานอําจใชแ้อปและบริกํารต่อไปตํามขอ้กําหนดท่ีมี อยู่ ยกเวน้ ในกรณีท่ีกํารเปลี่ยนแปลงท่ีแจง้ เป็นกํารเปลี่ยนแปลงที่สําคญั หํากกํารเปล่ียนแปลงที่แจง้ เป็นกํารเปล่ียนแปลงที่สําคญั ท่ํานจะไม่ไดร้ ับอนุญําตให้ใชแ้ อปและบริกํารอีกต่อไป

12 การอัปเดตแอปและการเปล่ียนแปลงการให้บริการ

12.1  ในบํางคร้ังเรําอําจอปัเดตแอปโดยอตัโนมตัิและเปล่ียนแปลงบริกํารเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภําพ ปรับปรุงฟังก์ชนักํารทํางําน แสดงถึงกํารเปลี่ยนแปลงในระบบปฏิบตัิกําร หรือแกไ้ขปัญหําดํา้น ควํามปลอดภยั หรือเรําอําจขอให้ท่ํานอปั เดตแอปดว้ ยเหตุผลเหล่ําน้ี

12.2  หํากท่ํานเลือกท่ีจะไม่ติดต้งั กํารอปั เดตดงั กล่ําว หรือเลือกที่จะไม่รับกํารอปั เดตอตั โนมตั ิ ท่ํานอําจจะ ใชแ้อปและบริกํารต่อไปไม่ไดอ้ีก

12.3  แอปจะทํางํานร่วมกบั ระบบปฏิบตั ิกํารเวอร์ชนั ปัจจบุ นั หรือก่อนหนํา้ เสมอ (เนื่องจํากอําจมีกํารอปั เดตเป็นคร้ังครําว)ซ่ึงตรงกบั คําอธิบํายของแอปท่ีแจง้ ไวเ้มื่อดําวน์โหลดคร้ังแรก

13 หากบุคคลอื่นเป็ นเจ้าของโทรศัพท์หรืออุปกรณ์ที่ท่านใช้งานแอปน้ีอยู่

13.1 หํากท่ํานตอ้งกํารดําวน์โหลดหรือสตรีมแอพบนโทรศพัทห์รืออุปกรณ์อื่นที่ไม่ใช่ของท่ําน จะตอ้ง ไดร้ับอนุญําตจํากเจํา้ของก่อนจึงจะดําเนินกํารได้ท่ํานจะตอ้งปฏิบตัิตํามขอ้กําหนดเหล่ําน้ีไม่ว่ําท่ําน จะเป็นเจํา้ของโทรศพัทห์รืออุปกรณ์อื่นๆหรือไม่ก็ตําม

14 เราอาจรวบรวมข้อมูลทางเทคนิคเก่ียวกับอุปกรณ์ของท่าน

14.1 โดยกํารใชแ้ อปหรือบริกํารใดๆ ท่ํานตกลงให้เรํารวบรวมและใชข้ อ้ มูลทํางเทคนิคเกี่ยวกบั อุปกรณ์ที่ ท่ํานติดต้งัแอปและซอฟตแ์วร์ที่เกี่ยวขอ้ง ฮําร์ดแวร์และอปุกรณ์ต่อพ่วงเพ่ือปรับปรุงคุณภําพและ บริกํารของเรําให้ดียิง่ ข้ึน

15 เราไม่รับผิดชอบต่อเว็บไซต์อื่นท่ีท่านเช่ือมโยงถึง

15.1 แอปหรือบริกํารใดๆอําจมีลิงคไ์ปยงัเวบ็ไซตอ์ิสระอ่ืนๆท่ีอยู่นอกเหนือกํารให้บริกํารและไม่ไดอ้ยู่ ภํายใตก้ ํารควบคุมของเรํา เรําจะไม่รับผิดชอบและไม่ตรวจสอบรวมถึงอนุมตั ิเน้ือหําหรือนโยบําย ควํามเป็นส่วนตวัและคุกก้ีของเวบ็ไซตเ์หล่ําน้นั (ถํา้มี)

15.2 ท่ํานจะตอ้งใชว้ิจํารณญําณส่วนตวัว่ําจะเขํา้ใชห้รือซ้ือผลิตภณั ฑท์่ีเสนอโดยเวบ็ไซตอ์ิสระเหล่ําน้นั หรือไม่

16 เราไม่รับผิดชอบต่อค่าบริการข้อมูล
16.1 เรําไม่รับผิดชอบต่อค่ําใชจ้ ่ํายหรือค่ําธรรมเนียมใดๆ ท่ีเกดิ ข้ึนจํากกํารเชื่อมต่อกบั แอปหรือบริกําร

เป็นควํามรับผิดชอบของท่ํานที่จะตอ้ งตรวจสอบเงื่อนไขของผใู้ ห้บริกํารขอ้ มูลมือถือดว้ ยตวั ท่ํานเอง

17 ข้อจากัดสิทธ์กิ ารใช้งาน 17.1 ท่ํานตกลงว่ําจะ:

17.1.1  ไม่ให้เช่ํา ทําสัญญําเช่ํา อนุญําตช่วงต่อ ให้ยืม จดั เตรียม ให้บริกํารแอปหรือบริกํารใน รูปแบบใดๆ ท้งัหมดหรือบํางส่วนแก่บุคคลใดๆ โดยไมไ่ดร้ับควํามยินยอมเป็นลําย ลกั ษณ์อกั ษรล่วงหนํา้ จํากเรํา;

17.1.2  ไม่คดัลอกแอปเอกสํารหรือบริกํารยกเวน้เป็นส่วนหน่ึงของกํารใชง้ํานแอปตํามปกติ หรือในกรณีที่จําเป็นเพื่อสํารองขอ้ มูลหรือควํามปลอดภยั ในกํารปฏิบตั ิงําน;

17.1.3  ไม่แปล ผสําน ดดั แปลง เปล่ียนแปลง แกไ้ ขท้งั หมดหรือบํางส่วนของแอป เอกสํารหรือ บริกําร รวมถึงอนุญําตให้แอปหรือบริกํารส่วนใดส่วนหน่ึงถูกรวมเขํา้ กบั โปรแกรมอื่นๆ ยกเวน้ที่จําเป็นต่อกํารใชแ้อปและบริกํารบนอุปกรณ์ตํามที่ไดร้ับอนุญําตในขอ้กําหนด เหล่ําน้ี;

17.1.4  ไม่ถอดประกอบ ถอดรหัส วิศวกรรมยอ้ นกลบั หรือสร้ํางงํานลอกเลียนแบบโดยอิงจําก ส่วนใดส่วนหน่ึงหรือท้งัหมดของแอปหรือบริกําร และไม่พยํายํามทําสิ่งใดๆ ดงักล่ําว ยกเวน้ ในขอบเขตท่ีกําหนด(ตํามมําตรํา50Bและ296Aแห่งพระรําชบญั ญตั ิลิขสิทธ์ิกําร ออกแบบและสิทธิบตั ร1988)กํารกระทําดงักล่ําวไม่สํามํารถห้ํามไดเ้นื่องจํากจําเป็นตอ้ ง ถอดรหัสแอปเพ่ือให้ไดข้ อ้ มูลท่ีจําเป็นในกํารสร้ํางโปรแกรมอิสระท่ีสํามํารถดําเนินกําร

กบั แอปหรือโปรแกรมอื่นได้ (วัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญาต) และมีเงื่อนไขว่ําขอ้ มูลท่ี ไดร้ับโดยท่ํานระหว่ํางกิจกรรมดงักล่ําว:

(a)  ไม่เปิดเผยหรือสื่อสํารโดยไม่ไดร้ับควํามยินยอมเป็นลํายลกัษณ์อกัษรจํากผู้ อนุญําตล่วงหน้ําต่อบุคคลที่สํามซ่ึงไม่จําเป็นตอ้ งเปิดเผยหรือสื่อสํารเพื่อให้ บรรลุวตัถุประสงคท์ี่ไดร้ับอนุญําต;และ

(b)  ไม่ไดใ้ชเ้พ่ือสร้ํางซอฟตแ์วร์ใดๆท่ีคลํา้ยคลึงกบัรูปแบบที่แสดงออกของแอปน้ี;

(c)  ถูกเก็บไวอ้ ย่ํางปลอดภยั ; และ

(d)  ใชส้ ําหรับวตั ถุประสงคท์ ่ีไดร้ ับอนุญําตเท่ําน้นั ;

17.1.5 ปฏิบตัิตํามกฎหมํายและระเบียบขอ้บงัคบัดํา้นกํารควบคุมกํารใชเ้ทคโนโลยีหรือกําร ส่งออกขอ้ มูลท้งั หมดท่ีบงั คบั ใชก้ บั เทคโนโลยีท่ีใชห้ รือสนบั สนุนโดยแอปหรือบริกําร ใดๆ จํากแอป

18 ข้อตกลงการใช้งาน 18.1 ท่ํานจะตอ้ ง:

18.1.1  ไม่ใชแ้อปหรือบริกํารใดๆในลกัษณะท่ีผิดกฎหมํายเพ่ือจดุประสงคท์่ีผิดกฎหมํายหรือ ในลกั ษณะใดๆ ท่ีไม่สอดคลอ้ งกบั ขอ้ กําหนดเหล่ําน้ี หรือกระทํากํารฉ้อโกงหรือมุ่งร้ําย ตวัอย่ํางเช่น โดยกํารแฮ็คหรือแทรกโคด้ท่ีเป็นอนัตรําย เช่น ไวรัสหรือขอ้มูลท่ีเป็น อนั ตรํายลงในแอปและบริกํารหรือระบบปฏิบตั ิกํารใดๆ;

18.1.2  ไม่ใชแ้อปหรือบริกํารใดๆในลกัษณะที่อําจก่อให้เกิดอนัตรํายต่อตวัท่ํานเองหรือบุคคล อนื่ ตวัอย่ํางเช่นขณะขบัรถหรือขณะใชง้ํานเคร่ืองจกัรน้ีเป็นรํายกํารย่อของกํารใชท้ี่ ตอ้ งห้ําม;

18.1.3  ไม่ละเมิดสิทธ์ิในทรัพยส์ ินทํางปัญญําของเรําหรือของบุคคลที่สํามที่เก่ียวขอ้ งกบั กํารใช้ งํานแอปหรือบริกํารรวมถึงกํารส่งขอ้มูลใดๆ(ในขอบเขตท่ีกํารใชง้ํานดงักล่ําวไม่ไดร้ับ อนุญําตตํามขอ้ กําหนดเหล่ําน้ี);

18.1.4  ไม่ส่งต่อสื่อใดๆ ท่ีเป็นกํารหมิน่ ประมําท ล่วงละเมิดหรือเป็นสิ่งที่ทําให้เส่ือมเสียอ่ืนๆ ที่ เก่ียวขอ้งกบักํารใชแ้อปหรือบริกํารใดๆของท่ําน;

18.1.5  ไม่ใชแ้อปหรือบริกํารใดๆในลกัษณะที่อําจสร้ํางควํามเสียหํายปิดกํารใชง้ํานเพิม่ภําระ ทําให้เสียหํายหรือเป็นภยัต่อระบบหรือควํามปลอดภยัของเรําหรือรบกวนผใู้ชร้ํายอ่ืน; และ

18.1.6  ไม่รวบรวมหรือเก็บข่ําวสํารหรือขอ้ มูลใดๆ จํากบริกํารและระบบของเรําหรือพยํายําม ถอดรหัสกํารส่งสัญญําณใดๆไปยงัหรือจํากเซิร์ฟเวอร์ที่ใหบ้ริกํารรํายอื่น

19 บริการเชิงโต้ตอบ การอัปโหลดเนื้อหาผ่านแอปของเรา

19.1  เมื่อใดก็ตํามท่ีท่ํานใชคุ้ณสมบตัิท่ีอนุญําตให้อปัโหลดเน้ือหําไปยงัแอปของเรําหรือติดต่อกบัผใู้ชร้ําย อื่นภํายในแอป ไม่ว่ําจะโดยลิงก์วิดีโอหรือกํารทดสอบ ท่ํานตอ้ งปฏิบตั ิตํามมําตรฐํานท่ีกําหนดไวใ้ น ขอ้ กําหนดเหล่ําน้ี

19.2  นอกจํากน้ีเรํายงั มีสิทธ์ิที่จะเปิดเผยตวั ตนของท่ํานต่อบุคคลที่สํามที่อํา้ งว่ําเน้ือหําที่ท่ํานโพสตห์ รือ อปัโหลดไปยงัแอปของเรําถือเป็นกํารละเมิดสิทธ์ิในทรัพยส์ินทํางปัญญําของพวกเขําหรือสิทธ์ิใน ควํามเป็ นส่วนตวั

19.3  เรํามีสิทธ์ิที่จะลบเน้ือหําใดๆ ท่ีถูกแชร์บนแอปของเรําหํากมีควํามสมเหตุสมผลว่ําเน้ือหําของท่ํานไม่ เป็นไปตํามมําตรฐํานท่ีกําหนดไวใ้ นขอ้ กําหนดเหล่ําน้ี มาตรฐานเนื้อหา

19.4  มําตรฐํานเน้ือหําเหล่ําน้ีใชก้ บั เน้ือหําท้งั หมดที่ท่ํานมีส่วนร่วมในแอปของเรําและบริกํารเชิงโตต้ อบท่ี เกี่ยวขอ้ งรวมถึงกํารใชล้ ิงก์วิดีโอ

19.5  กํารลงเน้ือหําแต่ละคร้ังตอ้ งถูกตอ้ ง (โดยระบุขอ้ เท็จจริง) ตรงตํามควํามเป็นจริงและปฏิบตั ิตําม กฎหมํายท่ีบงัคบัใช้กํารลงเน้ือหําตอ้งไม่:

19.5.1  มีเน้ือหําที่เป็ นกํารหมิน่ ประมําทบุคคลอื่น;

19.5.2  มีเน้ือหําที่ลํามกอนําจําร กํา้ วร้ําว แสดงควํามเกลียดชงั หรือยวั่ ยุ;

19.5.3  ส่งเสริมเน้ือหําทํางเพศ;

19.5.4  ส่งเสริมกํารใชค้ วํามรุนแรง;

19.5.5  ส่งเสริมกํารเลือกปฏิบตั ิตํามเช้ือชําติ เพศ ศําสนํา สัญชําติ ควํามทุพพลภําพ รสนิยมทําง เพศ หรืออํายุ;

19.5.6  ละเมิดลิขสิทธ์ิ สิทธ์ิในฐํานขอ้ มูล หรือเครื่องหมํายกํารคํา้ ของบุคคลอื่น;

19.5.7  มีแนวโนม้ที่จะหลอกลวงบุคคลใดบุคคลหน่ึง;

19.5.8  เป็นกํารละเมิดหนํา้ ที่ทํางกฎหมํายใดๆ ที่เช่ือว่ําเป็นผลจํากบุคคลท่ีสําม เช่น หน้ําท่ีตําม สัญญําหรือหนํา้ ที่แห่งควํามไวว้ ํางใจ;

19.5.9  ส่งเสริมกิจกรรมที่ผิดกฎหมําย;

19.5.10  ข่มขู่ ด่ําทอ ล่วงละเมิดควํามเป็นส่วนตวั ของผอู้ ื่นหรือสร้ํางควํามรําคําญ ควํามไม่สะดวก หรือวิตกกงัวลโดยไม่จําเป็น;

19.5.11  มีแนวโนม้ท่ีจะก่อกวนทําให้ทุกขใ์จอบัอํายตื่นตระหนกหรือรบกวนบุคคลอ่ืน;

19.5.12  ใชเ้พื่อแอบอํา้ งเป็นบุคคลอื่นหรือบิดเบือนตวั ตนหรือควํามเก่ียวขอ้ งกบั บุคคลใดๆ;

19.5.13  ทําให้เกิดควํามเขํา้ ใจผิดว่ําขอ้ มูลเหล่ําน้ันเล็ดลอดออกมําจํากเรําโดยท่ีไม่เป็นควํามจริง;

19.5.14 สนบั สนุน ส่งเสริม หรือช่วยเหลือกํารกระทําท่ีผิดกฎหมําย เช่น (เพียงตวั อย่ํางเท่ําน้นั ) กํารละเมิดลิขสิทธ์ิหรือกํารใชค้ อมพิวเตอร์ในทํางท่ีผิด;หรือ

19.5.15 มีโฆษณําหรือส่งเสริมบริกํารใดๆหรือลิงคไ์ปยงัเวบ็ไซตอ์่ืนๆเวน้แต่ไดร้ับอนุญําตจําก เรํา

19.6  ท่ํานตอ้งเคํารพผใู้ชแ้อปรํายอ่ืนดว้ยเสมอ เนื้อหาที่ผ้ใูช้สร้างขนึ้

19.7  แอปอําจรวมขอ้มูลและเน้ือหําท่ีอปัโหลดโดยผูใ้ชร้ํายอ่ืนๆผ่ํานฟังก์ชนักํารแชทกระดํานประกําศ และ/หรือคุณลกั ษณะอ่ืนใดที่เรําพฒั นําข้ึนเพ่ือสนบั สนุนกํารทํางํานร่วมกนั และกํารแชร์บนแอปของ เรําขอ้มูลและเอกสํารที่ยงัไม่ไดร้ับกํารยืนยนัหรืออนุมตัิจํากเรําควํามคิดเห็นที่แสดงโดยผูใ้ชร้ํายอื่น ในแอปของเรําเหล่ําน้ันไม่จําเป็นตอ้ งแสดงถึงมุมมองหรือค่ํานิยมของเรํา

19.8  หํากท่ํานตอ้งกํารร้องเรียนเก่ียวกบัเน้ือหําที่อปัโหลดโดยผูใ้ชร้ํายอื่น โปรดส่งอีเมลถึงเรําที่ [email protected]

20 สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

20.1 สิทธ์ิในทรัพยส์ ินทํางปัญญําท้งั หมดในแอป เอกสํารประกอบ และบริกํารทวั่ โลกเป็นของเรํา สิทธ์ิใน แอปและบริกํารเป็นใบอนุญําต(ไม่ไดม้ีไวเ้พ่ือจําหน่ําย)ท่ํานไม่มีสิทธิในทรัพยส์ินทํางปัญญําใน แอป เอกสํารประกอบ หรือบริกํารอ่ืนใดนอกจํากสิทธ์ิในกํารใชง้ ํานตํามเงื่อนไขเหล่ําน้ี

21 มาตรการคุ้มครอง

21.1 ตํามท่ีกําหนดไวใ้ นวรรค 1.2 ของเงื่อนไขเหล่ําน้ี ควํามรับผิดชอบในกํารส่งมอบหลกั สูตรอลั ฟ่ําข้ึนอยู่กบั คริสตจกั รที่เก่ียวขอ้ งและเจํา้ หน้ําท่ีดําเนินกํารหลกั สูตรอลั ฟ่ําน้ัน คริสตจกัรแต่ละแห่งควรมีคําช้แีจงกํารป้องกนั ควํามปลอดภยัของตนเองและมีหน้ําที่ในกํารปกป้องสมําชิกและแขกของคริสตจกัร ซ่ึงรวมถึงกํารตดั สินใจใดๆ

ที่จะปิดกํารต้งั คํา่ เริ่มตน้ ที่มีผูเ้ขํา้ ร่วมอย่ํางน้อยสํามคนในเซสชนั่ กลุ่มย่อยหรือห้องกลุ่มย่อยไดต้ ลอดเวลําและผลที่ตํามมํา หํากมีขอ้กงัวลดํา้นกํารป้องกนัควํามปลอดภยัท่ีเกี่ยวขอ้งกบัองค์ประกอบใดๆ ในหลกัสูตรอลัฟ่ําของคุณ

โปรดติดต่อเจํา้ หน้ําท่ีของคริสตจกั รที่ดําเนินกํารหรือดูแลหลกั สูตรอลั ฟ่ําของคุณโดยเร็วท่ีสุด
หํากปัญหําไม่ไดร้ับกํารจดั กํารหรือแกไ้ขอย่ํางน่ําพอใจ
โปรดส่งขอ้ กงั วลในกํารป้องกนั ภยั ของคุณไปยงั หน่วยงํานทอ้ งถิน่ ท่ีเหมําะสมโดยเร็วที่สุด และ/หรือบริกํารฉุกเฉิน เช่น ตํารวจทอ้ งท่ี

22 ความรับผิดชอบของเราต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขนึ้ กับท่าน

22.1  เราไม่ได้ยกเว้นหรือจากัดความรับผิดของเราที่มีต่อท่านในทางใดทางหน่ึงในกรณีทก่ี ารกระทา ดังกล่าวผิดกฎหมาย ซ่ึงรวมถึงควํามรับผิดต่อกํารเสียชีวิตหรือกํารบําดเจ็บส่วนบุคคลท่ีเกิดจําก ควํามประมําทของเรําหรือควํามประมําทเลินเล่อของพนกังํานตวัแทนหรือผรู้ับเหมําช่วงของเรํา หรือกํารฉ้อโกงหรือกํารบิดเบือนควํามจริงที่เป็ นกํารฉ้อโกง

22.2  ข้อจากัดและข้อยกเว้นความรับผิดท่ีแตกต่างกันจะมีผลบังคับใช้ขอ้จํากดัและกํารยกเวน้ควํามรับผิด ท่ีแตกต่ํางกนั จะนําไปใชก้ บั ควํามรับผิดท่ีเกิดข้ึนจํากกํารจดั หําผลิตภณั ฑห์ รือบริกํารใดๆ ให้แก่ท่ําน รวมถึงขอ้ กําหนดของหลกั สูตรอลั ฟ่ําซ่ึงจะอยู่ภํายใตข้ อ้ กําหนดในกํารให้บริกํารท่ีเกี่ยวขอ้ งของเรํา

22.3  เราจะไม่รับผิดชอบต่อเหตุการณ์ทอี่ ย่นู อกเหนือการควบคุมของเรา หํากกํารให้บริกํารหรือกําร สนบั สนุนแอปหรือบริกํารของเรําล่ําชํา้ จํากเหตุกํารณ์ที่อยู่นอกเหนือกํารควบคุมของเรํา เรําจะติดต่อ ท่ํานทํางอีเมลโดยเร็วที่สุดเพ่ือแจง้ ให้ทรําบและเรําจะดําเนินกํารเพ่ือลดผลกระทบจํากควํามล่ําชํา้ ให้ เหลือนอ้ ยที่สุด โดยมีเงื่อนไขว่ํา เรําจะไม่รับผดิ ชอบต่อควํามล่ําชํา้ ที่เกิดจํากเหตุกํารณ์ที่อยู่นอกเหนือ กํารควบคุมของเรํา แต่ถํา้ มีควํามเส่ียงท่ีจะเกิดควํามล่ําชํา้ อย่ํางมําก ท่ํานสํามํารถติดต่อเรําเพื่อยุติ สัญญําและรับเงินคืนสําหรับบริกํารใดๆ ที่ท่ํานจ่ํายไปแต่ไม่ไดร้ ับ

22.4  ข้อจากัดของแอปและบริการ แอปและบริกํารจดั ทําข้ึนเพื่อวตั ถุประสงคใ์ นกํารให้ขอ้ มูลทวั่ ไป เท่ําน้นัท่ํานควรไดร้ับคําแนะนําจํากผูรู้้หรือผเู้ช่ียวชําญก่อนดําเนินกํารหรือละเวน้จํากกํารดําเนินกําร ใดๆ บนพ้ืนฐํานของขอ้ มูลที่ไดร้ ับจํากแอปหรือบริกําร แมว้ ่ําเรําจะใชค้ วํามพยํายํามตํามสมควรใน กํารอปั เดตขอ้ มูลที่ให้โดยแอปและบริกําร แต่เรําไม่รับรอง รับประกนั หรือยืนยนั ไม่ว่ําจะโดยชดั แจง้หรือโดยนยัว่ําขอ้มูลดงักล่ําวถูกตอ้งหรือเป็นปัจจุบนัโดยสมบูรณ์

22.5  ตรวจสอบว่าแอปและบริการเหมาะสมสาหรับท่าน แอปและบริกํารยงัไม่ไดร้ับกํารพฒันําเพ่ือ ตอบสนองควํามตอ้งกํารเฉพําะของแต่ละบุคคลโปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่ําฟังก์ชนักํารใชง้ํานและ

สื่อต่ํางๆ ของแอปและบริกําร (ตํามท่ีอธิบํายไวใ้ นไซต์ AppStore และในเอกสํารประกอบ) ตรงตําม ควํามตอ้ งกํารของท่ําน

22.6 หากท่านเป็นผ้ใูช้ในนามองค์กรข้อจากัดความรับผิดชอบต่อไปนี้จะมีผลบังคับใช้:

22.6.1  เรําไม่รวมเง่ือนไขโดยนยั กํารรับประกนั กํารรับรองหรือขอ้ กําหนดอ่ืนๆ ที่อําจนําไปใช้ กบั แอปหรือเน้ือหําใดๆในน้นั

22.6.2  เรําจะไม่รับผิดชอบต่อกํารสูญเสียหรือควํามเสียหํายใดๆ ไมว่ ่ําจะในสัญญํา กํารละเมิด (รวมถึงควํามประมําทเลินเล่อ) กํารละเมิดหนํา้ ที่ตํามกฎหมํายหรืออย่ํางอื่น แมว้ ่ําจะ คําดกํารณ์ได้เกิดข้ึนภํายใตห้ รือเก่ียวขอ้ งกบั : (a) กํารใชห้รือกํารไม่สํามํารถใชแ้อป;หรือ (b) กํารใชห้รืออํา้งอิงเน้ือหําใดๆที่แสดงหรือเขํา้ถึงภํายในแอป

22.6.3  โดยเฉพําะอย่ํางยิง่ เรําจะไม่รับผิดชอบต่อ:

(a)  กํารสูญเสียผลกําไร ยอดขําย ธุรกิจหรือรํายได;้

(b)  ธุรกิจหยุดชะงกั;

(c)  กํารสูญเสียเงินออมท่ีคําดว่ําจะไดร้ับ;

(d)  กํารสูญเสียโอกําสทํางธุรกิจ ค่ําควํามนิยม หรือชื่อเสียง

(e)  กํารสูญเสียกํารใชง้ํานหรือควํามเสียหํายของซอฟตแ์วร์หรือขอ้มูลส่วนบุคคล; หรือ

(f)  กํารสูญเสียหรือควํามเสียหํายทํางออ้ มหรือเป็นผลสืบเน่ืองใดๆ

22.7 หากท่านเป็นผ้ใูช้รายบุคคลข้อจากัดความรับผิดชอบต่อไปนี้จะมีผลบังคับใช้:

22.7.1 หํากเรําลม้เหลวในกํารปฏิบตัิตํามขอ้กําหนดเหล่ําน้ี เรํามีหนํา้ที่รับผิดชอบต่อควําม สูญเสียหรือควํามเสียหํายท่ีท่ํานไดร้ับซ่ึงเป็นผลมําจํากกํารละเมิดขอ้กําหนดหรือควําม

ลม้เหลวในกํารดูแลและใชท้กัษะที่เหมําะสมควํามสูญเสียหรือควํามเสียหํายน้นัสํามํารถ คําดกํารณ์ได้ หํากเป็นที่ชดั เจนว่ําจะเกิดข้ึน หรือ ณ เวลําท่ีทํา่ นยอมรับขอ้ กําหนดเหล่ําน้ี ท้งั สองฝ่ํายทรําบดีว่ําอําจเกิดข้ึน

22.7.2  หํากเน้ือหําดิจิทลัที่มีขอ้บกพร่องซ่ึงเรําจดัหําให้สร้ํางควํามเสียหํายให้กบัอุปกรณ์หรือ เน้ือหําดิจิทลั ของท่ําน เรําจะซ่อมแซมควํามเสียหํายหรือจ่ํายค่ําชดเชยให้ อย่ํางไรก็ตําม เรําจะไม่รับผิดชอบต่อควํามเสียหํายท่ีอําจหลีกเลี่ยงไดโ้ดยทําตํามคําแนะนําของเรําเพื่อ ใชก้ ํารอปั เดตท่ีเสนอให้ฟรีหรือควํามเสียหํายที่เกิดจํากกํารท่ีท่ํานไม่ปฏิบตั ิตําม คําแนะนําในกํารติดต้งั ระบบปฏิบตั ิกํารอย่ํางถูกตอ้ งตํามขอ้ กําหนดที่เรําแนะนํา

22.7.3  แอปน้ีมีไวส้ ําหรับใชส้ ่วนตวั และภํายใน หํากท่ํานใชแ้ อปน้ีเพ่ือวตั ถุประสงคท์ ํางกํารคํา้ ธุรกิจหรือกํารขํายต่อเรําจะไม่รับผิดชอบต่อกํารสูญเสียผลกําไรกํารสูญเสียกํารใชง้ําน หรือควํามเสือหํายของซอฟตแ์วร์หรือขอ้มูลส่วนบุคคลกํารสูญเสียธุรกิจกํารหยุดชะงกั ของธุรกิจ หรือกํารสูญเสียโอกําสทํางธุรกิจ

23 เราอาจยุติสิทธ์ใินการใช้แอปและบริการหากท่านละเมิดข้อกาหนดเหล่านี้
23.1 เรําอําจยุติสิทธ์ิในกํารใชแ้อปและบริกํารไดท้ ุกเม่ือหํากท่ํานละเมิดขอ้กําหนดเหล่ําน้ีอย่ํางร้ํายแรง

หํากกํารกระทําดงักล่ําวสํามํารถแกไ้ขได้เรําจะให้โอกําสท่ํานแกไ้ขตํามสมควร 23.2 หํากเรํายุติสิทธ์ิในกํารใชแ้อปและบริกํารของท่ําน:

23.2.1  ท่ํานตอ้งหยุดกิจกรรมท้งัหมดที่ไดร้บั อนุญําตตํามขอ้กําหนดเหล่ําน้ี รวมถึงกํารใชแ้อ ปและบริกํารใดๆ

23.2.2  ท่ํานตอ้ งลบหรือนําแอปออกจํากอุปกรณ์ท้งั หมดและทําลํายสําเนําท้งั หมดของแอปที่ ท่ํานมีทนั ทีและยืนยนั กบั เรําว่ําไดท้ ําสิ่งน้นั จริง

23.2.3  เรําอําจเขํา้ ถึงอุปกรณ์ของท่ํานจํากระยะไกลและลบแอปออกจํากอุปกรณ์เหล่ําน้ัน และ ยุติกํารเขํา้ ถึงบริกํารของท่ําน

24 เราอาจโอนข้อตกลงน้ีให้กับบุคคลอื่น

24.1 เรําอําจโอนสิทธ์ิและภําระผูกพนัภํายใตข้อ้กําหนดเหล่ําน้ีไปยงัองคก์รอ่ืนเรําจะแจง้ให้ทรําบเป็นลําย ลกัษณ์อกัษรเสมอหํากเกิดเหตุกํารณ์น้ีข้ึนและเรําจะตรวจสอบให้แน่ใจว่ํากํารถ่ํายโอนดงักล่ําวจะไม่ ส่งผลเสียต่อสิทธ์ิของท่ํานภํายใตส้ัญญํา

25 ท่านต้องได้รับความยินยอมจากเราเพื่อโอนสิทธ์ใิ ห้กับบุคคลอ่ืน
25.1 ท่ํานสํามํารถโอนสิทธ์ิหรือภําระผูกพนั ของท่ํานภํายใตเ้ง่ือนไขเหล่ําน้ีให้กบั บุคคลอ่ืนไดห้ ํากเรําตก

ลงเป็นลํายลกั ษณ์อกั ษร

26 ข้อจากัดการเข้าถึงทางภูมศิ าสตร์

26.1 เพ่ือให้เป็นไปตํามกฎหมํายว่ําดว้ ยกํารคว่ําบําตรและควบคุมกํารส่งออกขอ้ มูลของสหรําชอําณําจกั ร และสหรัฐอเมริกําที่บงั คบั ใชท้ ้งั หมด เรําจํากดั กํารเขํา้ ถึงแอปตํามท่ีต้งั ทํางภูมิศําสตร์ หํากท่ํานอําศยั อยู่ในประเทศหรือภูมภิําคที่อยู่ภํายใตม้ําตรกํารคว่ําบําตรหรือกํารควบคุมกํารส่งออกขอ้มูลท่ํานอําจ ไม่สํามํารถเขํา้ถึงแอปของเรําได้ ซ่ึง ณ วนัที่ของขอ้กําหนดเหล่ําน้ีประกอบดว้ยประเทศคิวบํา อิหร่ําน เกําหลีเหนือ ซีเรีย และภูมิภําคไครเมีย ของประเทศยูเครน/รัสเซีย (และอําจมีกํารแกไ้ ขเป็น คร้ังครําวโดยหน่วยงํานของรัฐที่เกี่ยวขอ้ ง) นอกจํากน้ี ท่ํานไม่สํามํารถเขํา้ ถึงแอปของเรําได้ หํากท่ําน เป็นบุคคลที่ถูกคว่ําบําตรในสหรําชอําณําจกั รหรือสหรัฐอเมริกํา และโดยกํารเขํา้ ถึงแอปของเรํา ท่ําน รับรองว่ําไม่ไดอ้ ยู่ภํายใตก้ ํารคว่ําบําตรของสหรําชอําณําจกั รหรือสหรัฐอเมริกําและไม่ไดอ้ ยู่หรือ อําศยัอยู่ตํามปกติในประเทศหรือภูมภิําคซ่ึงอยู่ภํายใตก้ํารคว่ําบําตรหรือกํารควบคุมกํารส่งออกท่ี บงัคบัใชร้วมถึงรํายกํารใดๆท่ีระบุไวข้ํา้งตน้

27 ไม่มีสิทธ์สิ าหรับบุคคลที่สาม
27.1 ขอ้ตกลงน้ีไม่ก่อให้เกิดสิทธิใดๆภํายใตส้ัญญํา(สิทธิของบุคคลท่ีสําม)ปี1999ในกํารบงัคบัใช้

ขอ้ กําหนดใดๆ ของขอ้ ตกลงน้ี

28 หากศาลพบว่าส่วนใดส่วนหนึ่งของสัญญาน้ีผิดกฎหมาย ส่วนที่เหลือจะมีผลบังคับใช้ต่อไป
28.1 แต่ละย่อหนํา้ ของขอ้ กําหนดเหล่ําน้ีทํางํานแยกกนั หํากศําลหรือหน่วยงํานที่เกี่ยวขอ้ งตดั สินว่ําขอ้ ใด

ไม่ชอบดว้ยกฎหมํายวรรคท่ีเหลือจะยงัคงมีผลบงัคบัใชอ้ย่ํางสมบูรณ์

29 แม้ว่าเราจะมีความล่าช้าในการบังคับใช้สัญญาน้ี เราก็ยังสามารถบังคับใช้ได้ในภายหลัง

29.1แมว้่ําเรําจะล่ําชํา้ในกํารบงัคบัใชส้ัญญําน้ีเรําก็ยงัสํามํารถบงัคบัใชไ้ดใ้นภํายหลงัหํากเรําไม่ยืนยนั ในทนั ทีว่ํากํารกระทําใดๆ ก็ตํามท่ีท่ํานตอ้ งทําภํายใตข้ อ้ กําหนดเหล่ําน้ี หรือหํากเรําชะลอกําร ดําเนินกํารกบัท่ํานในส่วนที่เกี่ยวกบักํารละเมิดสัญญําน้ีไม่ไดห้มํายควํามว่ําท่ํานไม่จําเป็นตอ้งทําสิ่ง เหล่ําน้นั หรือเรําจะไม่ดําเนินกํารกบั ท่ํานในภํายหลงั

30 กฎหมายที่ใช้บังคับกับสัญญานี้และท่ีท่ีท่านอาจนากระบวนการทางกฎหมายมาใช้

30.1 ขอ้ กําหนดเหล่ําน้ีอยู่ภํายใตก้ ฎหมํายขององั กฤษและท่ํานสํามํารถดําเนินกํารทํางกฎหมํายเกี่ยวกบั ผลิตภณัฑใ์นศําลองักฤษได้ หํากอําศยัอยู่ในต่ํางประเทศท่ํานสํามํารถดําเนินกํารทํางกฎหมําย เก่ียวกบัผลิตภณัฑใ์นศําลของประเทศที่ท่ํานพํานกัหรือศําลองักฤษได