AlphaNow จรรยาบรรณ

จรรยาบรรณแพลตฟอร์ม Alpha Now ส าหรับโฮสต์และผู้ช่วยเหลือ
ฉันจะ…
• สร้างสรรค์สภาพแวดล้อมที่ท าให้ผู้เข้าร่วมรู้สึกเป็นที่ยอมรับและเคารพ
• รักษาระดับความลับที่ตกลงกันไว้ก่อน ระหว่าง และหลังหลักสูตรอัลฟ่ า
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแขกจะไม่อยู่ใน ‘ห้อง’ ออนไลน์โดยไม่มีโฮสต์หรือผู้ช่วยอยู่ด้วย
• รายงานการละเมิดในจรรยาบรรณน้ีต่อผูน้ า คริสตจกัรของฉนั หรือผู้น าอัลฟ่ า เพื่อปกป้องผู้ที่อ่อนแอโดยเร็วที่สุด

ฉันจะ ไม่…
• อนุญาตให้มีการบันทึกหลักสูตรอัลฟ่าของฉัน
• เลือกปฏิบัติต่อผู้อื่น หรือใช้ภาษาที่เป็นการเหยียดหยาม แบ่งแยกเช้ือชาติยวั่ ยุทางเพศหรือหมิ่นประมาท
• อดทนต่อการใชภ้ าษาที่ เป็นการเหยียดหยาม แบ่งแยกเช้ือชาติยวั่ ยุทางเพศหรือหมิ่นประมาท จากผู้อื่น
• ใช้แพลตฟอร์ม AlphaNow เพื่อผลิต จัดหา แจกจ่าย หรือน า เอาเน้ือหาลามกอนาจารหรือสื่อของลัทธิหัว
รุนแรงมาใช้
รวมถึงการส่งข้อความที่โจ่งแจ้งทางเพศ