Nền tảng AlphaNow – Điều khoản Sử dụng

Các Điều khoản sử dụng này (“Điều khoản”) (cùng với các tài liệu được đề cập trong đó) chi phối việc bạn sử dụng và truy cập vào trang web AlphaNow , có tại online.alpha.org (“Nền tảng”). Bằng cách sử dụng Nền tảng hoặc Dịch vụ, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản này và tất cả các luật hiện hành. Ngoài ra, bạn chấp nhận, không giới hạn hay hạn chế, các Điều khoản này và thừa nhận rằng các Điều khoản này là thỏa thuận duy nhất giữa bạn  và Alpha International USA, LLC, Alpha International và mỗi công ty mẹ, công ty con, chi nhánh của họ (bao gồm các văn phòng Alpha quốc gia và Holy Trinity Brompton ở London) và các bên liên quan (sau đây gọi là “Alpha”, “chúng tôi”, “của chúng tôi”) áp dụng cho việc bạn sử dụng Nền tảng. Nếu bạn không hoặc không thể đồng ý với các Điều khoản này và các yêu cầu của chúng, vui lòng thoát khỏi Nền tảng. Nếu tại bất kỳ thời điểm nào bạn không còn đồng ý với các Điều khoản này nữa vì chúng có thể được sửa đổi tùy từng thời điểm thì bạn phải ngừng sử dụng và thoát khỏi Nền tảng ngay lập tức. Việc tiếp tục truy cập vào Nền tảng và sử dụng Khóa học và Nền tảng Alpha sẽ cấu thành sự chấp nhận của bạn đối với mọi thay đổi hoặc sửa đổi đối với Điều khoản. 

 1. TỔNG QUAN 
 1. Chúng tôi đã phát triển một số khóa học trực tuyến mà chúng tôi cung cấp cho các nhà thờ hoặc tổ chức do mỗi nhà thờ hoặc tổ chức và ban lãnh đạo của nó điều hành và giám sát (mỗi nhà thờ hoặc tổ chức được gọi là “Khóa học Alpha”). Mỗi nhà thờ hoặc tổ chức sẽ chỉ định một quản trị viên khóa học để cung cấp Khóa học Alpha (“Quản trị viên khóa học”). Mặc dù chúng tôi đã phát triển tài liệu Khóa học Alpha nhưng các nhà thờ hoặc tổ chức riêng lẻ vẫn chịu trách nhiệm cung cấp từng Khóa học Alpha cho các thành viên và khách của khóa học. 
 1. Trang web cho phép Quản trị viên khóa học mời khách tham gia trải nghiệm hội nghị truyền hình trực tuyến cho phép các nhà thờ hoặc tổ chức và những người lãnh đạo Khóa học Alpha tổ chức các cuộc trò chuyện nhóm nhỏ và phát trực tuyến Chuỗi phim Alpha thông qua trình phát video tích hợp được kết nối với Vimeo hoặc YouTube. Mặc dù chúng tôi sử dụng Vimeo và YouTube để xuất bản Chuỗi phim Alpha nhưng Vimeo và YouTube không phải là một bên tham gia các Điều khoản này. 
 1. ÁP DỤNG ĐIỀU KHOẢN 
 1. Các Điều khoản này áp dụng cho tất cả người dùng Nền tảng, bao gồm cả việc bạn đã được nhà thờ hoặc tổ chức của bạn cấp quyền truy cập vào Nền tảng và tham gia các khóa học Alpha và nếu bạn là Quản trị viên Khóa học Alpha quản lý tài khoản Nền tảng thay mặt cho nhà thờ của bạn hoặc tổ chức. Bằng cách truy cập và sử dụng Nền tảng, bạn xác nhận rằng bạn chấp nhận các Điều khoản này và bạn đồng ý tuân thủ chúng. Nếu bạn không đồng ý với các Điều khoản này, bạn không được truy cập hoặc sử dụng Nền tảng của chúng tôi. 
 1. Xin lưu ý, nếu bạn là Quản trị viên khóa học Alpha, bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng tất cả những người tham gia đã đọc và đồng ý với các Điều khoản này trước khi truy cập và rằng họ tuân thủ các điều khoản đó trong suốt quá trình sử dụng Nền tảng. 
 1. CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC CÓ THỂ ÁP DỤNG CHO BẠN 
 1. Các Điều khoản này chỉ áp dụng cho việc bạn truy cập và sử dụng Nền tảng. Tất cả các dịch vụ khác mà chúng tôi cung cấp cho bạn, bao gồm cả việc bạn đăng ký và tham gia vào mỗi Khóa học Alpha (cho dù được truy cập thông qua Nền tảng hay cách khác) đều bị điều chỉnh bởi các điều khoản dịch vụ riêng mà bạn sẽ phải đồng ý trước khi hoàn tất đăng ký của mình cho các khóa học liên quan. Dịch vụ Alpha. 
 1. Vui lòng tham khảo Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi, có tại đây và chính sách cookie của chúng tôi, có tại đây , giải thích cách chúng tôi thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn. Việc bạn sử dụng Nền tảng và Dịch vụ đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận và đồng ý với Chính sách quyền riêng tư và Chính sách cookie. 
 1. Mỗi Khóa học Alpha sẽ được hiển thị trong Nền tảng bằng các ứng dụng và nhà cung cấp bên thứ ba, chẳng hạn như YouTube và Vimeo. Việc sử dụng trình phát video, trang web và ứng dụng tích hợp của Vimeo và YouTube phải tuân theo các điều khoản dịch vụ và chính sách bảo mật tương ứng của Vimeo và YouTube. Điều khoản dịch vụ, Chính sách quyền riêng tư và Phụ lục dịch vụ bên thứ ba của Vimeo, lần lượt có tại đây , tại đây tại đây , cũng như Điều khoản dịch vụ của YouTube và Chính sách quyền riêng tư của Google, lần lượt có tại đây và tại đây , sẽ áp dụng cho việc bạn sử dụng Nền tảng . 
 1. ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐỂ SỬ DỤNG PLATFORM VÀ DỊCH VỤ 
 1. Nền tảng và Dịch vụ không dành cho người dùng dưới 18 tuổi, tuy nhiên, người dùng dưới 18 tuổi có thể truy cập và sử dụng Nền tảng hoặc Dịch vụ với sự tham gia, đặc biệt là sự giám sát của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của họ. Chúng tôi không cố ý thu thập thông tin nhận dạng cá nhân từ người dùng dưới 13 tuổi. Trẻ em dưới 13 tuổi không nên sử dụng Nền tảng. Nếu chúng tôi biết về việc trẻ em dưới 13 tuổi gửi thông tin, chúng tôi sẽ cố gắng xóa thông tin này càng sớm càng tốt. Nếu bạn tin rằng chúng tôi có thể đã thu thập thông tin từ trẻ em, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo quy định trong các Điều khoản này. 
 1. GIẤY PHÉP SỬ DỤNG NỀN TẢNG VÀ DỊCH VỤ 
 1. Đổi lại việc bạn đồng ý tuân thủ các Điều khoản này, chúng tôi cấp cho bạn giấy phép không thể chuyển nhượng, không độc quyền để sử dụng: 
 1. Nền tảng có thể được cập nhật hoặc sửa đổi theo thời gian ;l 
 1. Tài liệu trực tuyến có liên quan có tại đây (“Tài liệu”) để hỗ trợ việc bạn sử dụng Nền tảng và Dịch vụ được phép; Và 
 1. Các dịch vụ mà bạn kết nối thông qua Nền tảng và nội dung chúng tôi cung cấp cho Quản trị viên khóa học thông qua Nền tảng (“Dịch vụ”). 
 1. Chúng tôi cấp cho bạn quyền cá nhân để sử dụng Nền tảng và Dịch vụ như được quy định trong các Điều khoản này. Bạn không được chuyển giao Nền tảng hoặc các dịch vụ được cung cấp thông qua Nền tảng này cho bên thứ ba để được bồi thường bằng tiền hoặc bằng cách khác trừ khi chúng tôi đồng ý chuyển nhượng bằng văn bản. Trừ khi có quy định ngược lại rõ ràng, mọi thứ bạn nhìn, nghe, đọc hoặc truy cập theo bất kỳ cách nào trên Nền tảng đều và sẽ vẫn là tài sản trí tuệ của chúng tôi hoặc tài sản trí tuệ của các chi nhánh hoặc bên thứ ba của chúng tôi, trong đó bên thứ ba nắm giữ quyền đối với các tài liệu đó . Chúng tôi cấp cho bạn giấy phép cá nhân, có thể thu hồi (bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do nào theo quyết định riêng của chúng tôi), không độc quyền, không thể chuyển nhượng, có giới hạn (không có quyền cấp giấy phép phụ) để chỉ hiển thị tài liệu có trên Nền tảng trên thiết bị cá nhân của bạn cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại của bạn. Tất cả các quyền đối với bất kỳ tài liệu nào trên trang web đều được bảo lưu cho chúng tôi và bất kỳ bên thứ ba nào, nếu có. 
 1. Chúng tôi có thể chuyển giao quyền và nghĩa vụ của mình theo các Điều khoản này cho bên thứ ba. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng văn bản nếu điều này xảy ra và chúng tôi sẽ đảm bảo rằng việc chuyển giao sẽ không ảnh hưởng xấu đến quyền của bạn theo các Điều khoản này. 
 1. HẠN CHẾ GIẤY PHÉP 
 1. Tất cả nội dung, tính năng và chức năng của Nền tảng, bao gồm nhưng không giới hạn ở văn bản, đồ họa, logo, hình ảnh và phần mềm, đều thuộc quyền sở hữu hoặc cấp phép cho chúng tôi và được bảo vệ bởi luật sở hữu trí tuệ. Tất cả các quyền áp dụng khác trên Nền tảng, bao gồm mọi nội dung, tính năng và chức năng đều được bảo lưu. Việc bạn sử dụng nội dung đó hoặc việc sử dụng của bất kỳ ai khác được bạn ủy quyền đều bị cấm trừ khi được các Điều khoản này cho phép cụ thể hoặc trừ khi có sự cho phép cụ thể được cung cấp ở nơi khác trên Nền tảng. Việc sử dụng trái phép có thể vi phạm luật bản quyền, luật nhãn hiệu, luật về quyền riêng tư và công khai cũng như các quy định và đạo luật về truyền thông và bạn thừa nhận rằng việc sử dụng trái phép đó có thể dẫn đến một cuộc điều tra và hành động pháp lý phù hợp, bao gồm cả biện pháp dân sự, hình sự và/hoặc lệnh trừng phạt. Bạn cũng đồng ý rằng bạn sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ hành vi sử dụng trái phép nào đối với Nền tảng và sẽ bồi thường và giữ cho chúng tôi không bị tổn hại trước mọi khiếu nại, vụ kiện, tổn thất, chi phí phát sinh từ hoặc xuất phát từ việc sử dụng trái phép của bạn. 
 1. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không (1) thuê, cho thuê, cấp giấy phép phụ, cho mượn, cung cấp hoặc cung cấp Nền tảng hoặc nội dung của nó, toàn bộ hoặc một phần, cho bất kỳ người nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi; (2) sao chép Nền tảng hoặc nội dung của Nền tảng, ngoại trừ như một phần của việc sử dụng Nền tảng thông thường hoặc khi cần thiết cho mục đích sao lưu hoặc bảo mật vận hành; (3) dịch, hợp nhất, điều chỉnh, thay đổi, thay đổi hoặc sửa đổi toàn bộ hoặc bất kỳ phần nào của Nền tảng hoặc nội dung của nó cũng như không cho phép Nền tảng hoặc nội dung của nó hoặc bất kỳ phần nào trong số đó được kết hợp với hoặc được kết hợp vào bất kỳ nền tảng nào khác các chương trình hoặc phần mềm, trừ khi cần thiết để sử dụng Nền tảng trên các thiết bị được cho phép trong các Điều khoản này; (4) tháo rời, giải mã, đảo ngược kỹ thuật hoặc tạo tác phẩm phái sinh dựa trên toàn bộ hoặc bất kỳ phần nào của Nền tảng hoặc nội dung của Nền tảng cũng như không thực hiện bất kỳ hành động nào như vậy. 
 1. Các nhãn hiệu, logo, nhãn hiệu dịch vụ cũng như tên sản phẩm và dịch vụ liên quan đến chúng tôi, Khóa học Alpha hoặc các Chuỗi phim Alpha khác nhau (để tránh nghi ngờ, bao gồm Chuỗi phim Alpha Youth) hoặc nội dung kỹ thuật số khác do chúng tôi sản xuất hoặc do chúng tôi sản xuất. đôi khi (gọi chung là “Thương hiệu”) được hiển thị trên Nền tảng có thể chứa các nhãn hiệu đã đăng ký và chưa đăng ký thuộc về chúng tôi và những người khác. Không có nội dung nào trên Nền tảng được hiểu là cấp, bằng ngụ ý, ngăn cản hoặc nói cách khác, bất kỳ giấy phép hoặc quyền sử dụng bất kỳ nhãn hiệu nào được hiển thị trên Nền tảng mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi hoặc từ bên thứ ba có thể sở hữu nhãn hiệu được hiển thị trên Nền tảng. Việc bạn sử dụng các nhãn hiệu được hiển thị trên Nền tảng hoặc bất kỳ nội dung nào khác trên Nền tảng, ngoại trừ được quy định trong các Điều khoản này, đều bị nghiêm cấm. Bạn cũng nên biết rằng chúng tôi sẽ thực thi quyền sở hữu trí tuệ của mình trong phạm vi đầy đủ của pháp luật, bao gồm cả việc truy tố hình sự khi thích hợp. 
 1. NHỮNG THAY ĐỔI ĐỐI VỚI TERMS 
 1. Chúng tôi có quyền sửa đổi, thay thế hoặc cập nhật các Điều khoản này vào bất kỳ lúc nào và không cần thông báo trước cho bạn. Ngày sửa đổi gần đây nhất sẽ xuất hiện trên trang này. Việc tiếp tục truy cập vào Ứng dụng cũng như sử dụng Khóa học và Dịch vụ Alpha sẽ đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận mọi thay đổi hoặc sửa đổi đối với Điều khoản. 
 1. Đôi khi, chúng tôi có thể cập nhật và thay đổi Nền tảng của mình để phản ánh những thay đổi đối với sản phẩm, dịch vụ, nhu cầu của người dùng, ưu tiên kinh doanh của chúng tôi và/hoặc vì bất kỳ lý do nào khác. Chúng tôi sẽ cố gắng cung cấp thông báo trước về bất kỳ thay đổi lớn nào đối với Nền tảng. 
 1. Nền tảng của chúng tôi được cung cấp miễn phí. Chúng tôi không đảm bảo rằng Nền tảng của chúng tôi hoặc bất kỳ nội dung nào trên đó sẽ luôn khả dụng hoặc không bị gián đoạn. Chúng tôi có thể tạm dừng, thu hồi hoặc hạn chế khả năng sử dụng tất cả hoặc bất kỳ phần nào trên Nền tảng của chúng tôi vì bất kỳ lý do nào phát sinh. Chúng tôi sẽ cố gắng cung cấp cho bạn thông báo hợp lý về bất kỳ sự đình chỉ hoặc rút tiền nào như vậy. 
 1. Bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng bất kỳ ai truy cập Nền tảng của chúng tôi thông qua kết nối internet của bạn đều biết các Điều khoản này và họ tuân thủ chúng. 
 1. Chúng tôi có thể chuyển giao quyền và nghĩa vụ của mình theo các Điều khoản này cho một tổ chức khác. Nếu điều này xảy ra, chúng tôi sẽ cố gắng thông báo cho bạn bằng văn bản, có thể bao gồm email và/hoặc thông báo trên Nền tảng. 
 1. TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM 
 1. Mặc dù chúng tôi nỗ lực hợp lý để cập nhật thông tin trên Nền tảng của mình nhưng chúng tôi không tuyên bố, bảo đảm hay đảm bảo, dù rõ ràng hay ngụ ý, rằng nội dung trên Nền tảng của chúng tôi là đáng tin cậy, chính xác, đầy đủ hoặc cập nhật. Xin lưu ý, nếu bạn truy cập và tham gia Khóa học Alpha thông qua Nền tảng, các điều khoản dịch vụ riêng của chúng tôi sẽ chi phối thông tin được cung cấp cho bạn như một phần của dịch vụ đó. 
 1. Nơi Nền tảng của chúng tôi chứa các liên kết đến các trang web và tài nguyên khác không do chúng tôi sở hữu hoặc kiểm soát. Những liên kết như vậy không được hiểu là sự chấp thuận của chúng tôi đối với các trang web được liên kết đó hoặc thông tin mà bạn có thể lấy được từ chúng. Chúng tôi không có quyền kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung của các trang web hoặc tài nguyên của bên thứ ba đó. Hãy thận trọng khi nhấp vào bất kỳ liên kết bên ngoài nào hoặc truy cập bất kỳ trang web bên ngoài nào. Chúng tôi khuyên bạn nên đọc các điều khoản và chính sách quyền riêng tư cho từng trang web và dịch vụ trực tuyến của bên thứ ba mà bạn truy cập. 
 1. Nền tảng này có thể bao gồm thông tin và tài liệu được tải lên bởi những người dùng khác của Nền tảng, thông qua trò chuyện của Nền tảng 
 1. các chức năng, bảng thông báo và/hoặc bất kỳ tính năng nào khác do chúng tôi phát triển để khuyến khích cộng tác và chia sẻ trên Nền tảng của chúng tôi. Thông tin này và các tài liệu này chưa được chúng tôi xác minh hoặc phê duyệt. Quan điểm được người dùng khác thể hiện trên Nền tảng của chúng tôi không nhất thiết thể hiện quan điểm hoặc giá trị của chúng tôi. Mặc dù đôi khi chúng tôi có thể theo dõi hoặc xem xét, nếu có, các cuộc thảo luận, trò chuyện, đăng bài, truyền tải, bảng thông báo và những nội dung tương tự trên Nền tảng, nhưng chúng tôi không có nghĩa vụ phải làm như vậy và không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý nào phát sinh từ nội dung của bất kỳ thông tin hoặc tài liệu nào như vậy, cũng như bất kỳ sai sót, phỉ báng, bôi nhọ, vu khống, bỏ sót, giả dối, mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào có nội dung tục tĩu, khiêu dâm, tục tĩu, nguy hiểm hoặc thiếu chính xác có trong bất kỳ thông tin hoặc tài liệu nào do người dùng khác tải lên hoặc thông qua Nền tảng. Nếu bạn đang tạo bất kỳ nội dung nào trên Nền tảng của chúng tôi , vui lòng xem đoạn 10 (Tải nội dung lên Nền tảng) bên dưới. 

Nếu bạn muốn liên hệ với chúng tôi về nội dung do người dùng khác tải lên, bao gồm cả những lo ngại hoặc khiếu nại về nội dung không phù hợp, vui lòng gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ [email protected]

 1. VIỆC BẠN SỬ DỤNG NỀN TẢNG CỦA CHÚNG TÔI 
 1. Bạn không được sử dụng Nền tảng hoặc Dịch vụ theo cách độc hại, chẳng hạn như xâm nhập hoặc chèn mã độc hại, chẳng hạn như vi-rút hoặc dữ liệu có hại vào Nền tảng, Dịch vụ hoặc bất kỳ hệ điều hành nào. 
 1. Bạn không được sử dụng Nền tảng hoặc Dịch vụ theo bất kỳ cách nào có thể gây hại cho bạn hoặc bất kỳ cá nhân nào khác, bao gồm, ví dụ như và không giới hạn, khi lái xe hoặc khi vận hành máy móc hạng nặng. 
 1. Bạn không được vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi hoặc quyền của bất kỳ bên thứ ba nào. 
 1. Bạn không được sử dụng Nền tảng hoặc Dịch vụ theo cách có thể gây tổn hại, vô hiệu hóa, làm quá tải, làm suy yếu hoặc xâm phạm hệ thống hoặc bảo mật của chúng tôi hoặc gây trở ngại cho những người dùng khác. 
 1. Bạn không được thu thập hoặc thu thập bất kỳ thông tin hoặc dữ liệu nào từ Dịch vụ hoặc hệ thống của chúng tôi hoặc cố gắng giải mã bất kỳ đường truyền nào đến hoặc từ các máy chủ chạy Dịch vụ. 
 1. Xin lưu ý rằng phần mềm và nội dung từ Nền tảng này còn phải chịu sự kiểm soát xuất khẩu của Hoa Kỳ. Bạn phải tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành về kiểm soát công nghệ hoặc xuất khẩu áp dụng cho công nghệ được Nền tảng hoặc nội dung của Nền tảng sử dụng hoặc hỗ trợ. Không được tải xuống hoặc xuất khẩu phần mềm nào từ Nền tảng này một cách cố ý hoặc vô ý (1) vào (hoặc tới công dân hoặc cư dân của) bất kỳ quốc gia nào mà Hoa Kỳ có lệnh cấm vận hàng hóa; hoặc (2) bất kỳ ai trong danh sách Công dân bị chỉ định đặc biệt của Bộ Tài chính Hoa Kỳ hoặc Danh sách từ chối lệnh của Bộ Thương mại Hoa Kỳ. Bằng cách tải xuống hoặc sử dụng phần mềm, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn không sinh sống, chịu sự kiểm soát của hoặc là công dân hay cư dân của bất kỳ quốc gia hoặc (các) tổ chức nào được chính phủ Hoa Kỳ chỉ định là tổ chức khủng bố nước ngoài theo mục 219 của Đạo luật Nhập cư và Quốc tịch hoặc bất kỳ danh sách nào như vậy. 
 1. Thông thường, chúng tôi sẽ hợp tác đầy đủ với bất kỳ cơ quan thực thi pháp luật hoặc lệnh tòa nào yêu cầu hoặc chỉ đạo chúng tôi tiết lộ danh tính của bất kỳ ai đăng bất kỳ thông tin hoặc tài liệu nào vi phạm luật hiện hành. Chúng tôi cũng có quyền tiết lộ danh tính của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào tuyên bố rằng bất kỳ nội dung nào do bạn đăng hoặc tải lên Nền tảng đều cấu thành hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền riêng tư của họ. 
 1. Bạn thừa nhận, đồng ý và đồng ý rằng chúng tôi có thể truy cập, lưu giữ và tiết lộ thông tin và nội dung tài khoản của bạn nếu pháp luật yêu cầu làm như vậy hoặc khi tin rằng việc duy trì hoặc tiết lộ quyền truy cập đó là cần thiết một cách hợp lý để tuân thủ quy trình pháp lý, thực thi Điều khoản , phản hồi các khiếu nại rằng bất kỳ nội dung nào vi phạm quyền của bên thứ ba, phản hồi yêu cầu dịch vụ của bạn hoặc bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn cá nhân của chúng tôi, người dùng Nền tảng và công chúng nói chung. 
 1. TẢI NỘI DUNG LÊN NỀN TẢNG 
 1. Bất cứ khi nào bạn sử dụng tính năng cho phép bạn tải nội dung lên Nền tảng hoặc liên hệ với những người dùng khác của Nền tảng, bạn phải tuân thủ các tiêu chuẩn nội dung được nêu trong các Điều khoản này và với Quy tắc ứng xử có thể truy cập được trên nền tảng . Bạn không được sử dụng Nền tảng để đăng, truyền tải hoặc tải lên bất kỳ tài liệu bất hợp pháp, đe dọa, bôi nhọ, phỉ báng, tục tĩu, tai tiếng, kích động, khiêu dâm, xâm phạm quyền riêng tư của người khác, phân biệt đối xử, gây hại cho trẻ vị thành niên hoặc tài liệu tục tĩu hoặc bất kỳ tài liệu nào có thể cấu thành hoặc khuyến khích hành vi bị coi là phạm tội hình sự, làm phát sinh trách nhiệm dân sự hoặc vi phạm bất kỳ luật nào. Bạn không được đăng hoặc tải lên bất kỳ quảng cáo nào hoặc quảng bá bất kỳ dịch vụ hoặc liên kết web nào đến các trang web khác trừ khi được chúng tôi cho phép. 
 1. Tất cả nhận xét, đề xuất, ý tưởng hoặc phản hồi (“Phản hồi”) liên quan đến Ứng dụng và các dịch vụ được cung cấp thông qua Ứng dụng do bạn cung cấp cho chúng tôi sẽ trở thành tài sản của chúng tôi và chúng tôi sẽ sở hữu các quyền độc quyền, bao gồm tất cả các quyền sở hữu trí tuệ và sẽ có quyền việc sử dụng và lưu hành không hạn chế cho bất kỳ mục đích nào mà không cần thừa nhận hoặc bồi thường cho bạn. Bạn đồng ý rằng Phản hồi đó được cung cấp trên cơ sở không độc quyền và không bí mật. Trong phạm vi mà bạn có bất kỳ quyền nào đối với Phản hồi, theo hoạt động của pháp luật hoặc theo cách khác, bạn đồng ý chuyển nhượng và chuyển nhượng cho chúng tôi tất cả các quyền, quyền sở hữu và lợi ích trong và đối với Phản hồi. Bạn đồng ý thực hiện tất cả các hành động được chúng tôi yêu cầu một cách hợp lý để hoàn thiện và thực thi các quyền đó. 
 1. Chúng tôi có quyền xóa bất kỳ nội dung nào bạn chia sẻ trên Nền tảng này nếu theo quan điểm hợp lý và duy nhất của chúng tôi, nội dung của bạn không tuân thủ các tiêu chuẩn được nêu trong các Điều khoản này. 
 1. Bạn thừa nhận, đồng ý và đồng ý rằng chúng tôi có thể truy cập, lưu giữ và tiết lộ thông tin và nội dung tài khoản của bạn nếu pháp luật yêu cầu làm như vậy hoặc khi tin rằng việc duy trì hoặc tiết lộ quyền truy cập đó là cần thiết một cách hợp lý để tuân thủ quy trình pháp lý, thực thi Điều khoản , phản hồi các khiếu nại rằng bất kỳ nội dung nào vi phạm quyền của bên thứ ba, phản hồi yêu cầu dịch vụ của bạn hoặc bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn cá nhân của chúng tôi, người dùng Nền tảng và công chúng nói chung. 
 1. TẠM DỪNG VÀ CHẤM DỨT 
 1. Chúng tôi sẽ xác định, theo quyết định riêng của mình, liệu có vi phạm các Điều khoản này thông qua việc bạn sử dụng Nền tảng của chúng tôi hay không. Việc không tuân thủ các Điều khoản này có thể dẫn đến, nhưng không giới hạn, việc chúng tôi thực hiện tất cả hoặc bất kỳ hành động nào sau đây: 
 • thu hồi ngay lập tức, tạm thời hoặc vĩnh viễn quyền sử dụng Nền tảng của bạn; 
 • xóa ngay lập tức, tạm thời hoặc vĩnh viễn mọi đóng góp do bạn tải lên Nền tảng; 
 • đưa ra cảnh báo cho bạn; 
 • xúi giục các thủ tục pháp lý hoặc bất kỳ hành động pháp lý nào khác chống lại bạn về mọi chi phí hoặc thiệt hại phát sinh từ hành vi vi phạm; và/hoặc 
 • tiết lộ thông tin đó cho cơ quan thực thi pháp luật khi chúng tôi cảm thấy hợp lý là cần thiết hoặc theo yêu cầu của pháp luật. 
 1. Nếu chúng tôi chấm dứt quyền sử dụng Nền tảng và Dịch vụ của bạn: 
 • Bạn phải ngừng tất cả các hoạt động được các Điều khoản này cho phép, bao gồm cả việc bạn sử dụng Nền tảng và bất kỳ Dịch vụ nào; Và 
 • Chúng tôi có thể hạn chế hoặc chấm dứt quyền truy cập vào tất cả hoặc một phần Nền tảng hoặc Dịch vụ đối với bạn, bao gồm cả việc chấm dứt hoặc vô hiệu hóa quyền truy cập vào các Khóa học Alpha có sẵn thông qua Nền tảng. 
 1. BẢO VỆ 

Như đã nêu trong đoạn 1 của Điều khoản này, trách nhiệm cung cấp Khóa học Alpha thuộc về nhà thờ hoặc tổ chức có liên quan và lãnh đạo của tổ chức đó điều hành Khóa học Alpha. Mỗi nhà thờ hoặc tổ chức phải có chính sách, thủ tục và tuyên bố bảo vệ phù hợp và tuân thủ pháp luật của riêng mình, đồng thời chịu trách nhiệm bảo vệ các thành viên trong nhóm, tình nguyện viên và người tham gia ( bao gồm cả khách), bao gồm mọi quyết định tắt cài đặt mặc định của có ít nhất ba người tham gia vào bất kỳ phiên nhóm nhỏ hoặc phòng đột phá nào vào bất kỳ lúc nào và hậu quả của việc đó. Nếu có lo ngại về việc bảo vệ liên quan đến bất kỳ thành phần nào trong Khóa học Alpha của bạn , vui lòng liên hệ với cơ quan có thẩm quyền của nhà thờ hoặc tổ chức điều hành hoặc giám sát Khóa học Alpha của bạn càng sớm càng tốt. Nếu vấn đề không được xử lý hoặc giải quyết thỏa đáng, vui lòng chuyển mối lo ngại về bảo vệ của bạn tới chính quyền địa phương thích hợp và/hoặc, nếu thích hợp, các dịch vụ khẩn cấp, chẳng hạn như cảnh sát địa phương. 

 1. TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 
 1. Trong khả năng tốt nhất của mình, chúng tôi đưa thông tin chính xác và cập nhật vào Nền tảng mà không đưa ra bảo đảm hoặc tuyên bố về tính chính xác của thông tin đó. Chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót nào trong bất kỳ nội dung nào có thể được cung cấp cho bạn thông qua Nền tảng. Bạn chịu mọi rủi ro khi sử dụng Nền tảng, bao gồm rủi ro hư hỏng và toàn bộ chi phí cho tất cả dịch vụ, sửa chữa hoặc hiệu chỉnh cần thiết đối với thiết bị của bạn và các hệ thống liên quan (ở đây là “ thiết bị ”) phát sinh từ việc bạn sử dụng Nền tảng. Bạn chịu mọi rủi ro khi xem, sử dụng, phân phối hoặc xác nhận nội dung Nền tảng, bao gồm cả nội dung của bên thứ ba. Ngoài ra, bạn còn tự chịu trách nhiệm thực hiện mọi hành động nhằm bảo mật và bảo trì thiết bị, phần mềm và dữ liệu của mình, bao gồm nhưng không giới hạn ở (1) thực hiện các biện pháp bảo vệ để ngăn chặn truy cập trái phép vào thiết bị, phần mềm hoặc dữ liệu của bạn hoặc sự xâm nhập hoặc hỏng hóc của thiết bị, phần mềm hoặc dữ liệu của bạn, (2) tạo, lưu trữ và cập nhật mọi bản sao lưu hoặc sao lưu dữ liệu cần thiết nếu cần trong trường hợp hệ thống bị lỗi và (3) ghi lại đầy đủ tất cả thông tin tài khoản. Bạn đồng ý rằng ngay cả khi áp dụng ngoại lệ có thể dẫn đến những thiệt hại như vậy thì số tiền bồi thường của bạn sẽ không lớn hơn số tiền bạn đã trả cho chúng tôi để truy cập Nền tảng. 
 1. Không giới hạn những điều đã nói ở trên, mọi thứ trên Nền tảng đều được cung cấp cho bạn “nguyên trạng” mà không có bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, dù rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn ở các bảo đảm ngụ ý về khả năng bán được, sự phù hợp cho một mục đích cụ thể hoặc không sự vi phạm. Chúng tôi không đảm bảo rằng Nền tảng sẽ không bị gián đoạn, an toàn, không có lỗi hoặc bất kỳ khiếm khuyết hoặc lỗi nào sẽ được sửa chữa. 
 1. Chúng tôi không chịu trách nhiệm và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý về bất kỳ phần mềm hoặc nội dung nào (thường được gọi là “phần mềm độc hại”) có thể làm hỏng thiết bị của bạn hoặc tài sản khác do bạn truy cập, sử dụng hoặc duyệt trong Nền tảng hoặc tải xuống bất kỳ tài liệu nào, dữ liệu, văn bản, hình ảnh, video hoặc âm thanh từ Nền tảng. 
 1. Vì chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật của bất kỳ thiết bị nào bạn có thể sử dụng để truy cập Nền tảng cũng như tính bảo mật của Internet công cộng, nên chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật hoặc tính toàn vẹn của bất kỳ tài liệu nào bạn truyền công khai hoặc riêng tư tới Nền tảng bằng cách tải lên, thư điện tử hoặc cách khác , bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ dữ liệu, văn bản, phần mềm, âm nhạc, âm thanh, video, tin nhắn, thẻ, blog hoặc bài đăng trên diễn đàn, câu hỏi, nhận xét, đề xuất hoặc những thứ tương tự. 
 1. Chúng tôi không loại trừ hoặc giới hạn dưới bất kỳ hình thức nào trách nhiệm pháp lý của chúng tôi đối với bạn nếu việc làm như vậy là bất hợp pháp. Bất kể những điều đã nói ở trên, chúng tôi hay bất kỳ bên nào khác liên quan đến việc tạo, sản xuất hoặc cung cấp Nền tảng đều phải chịu trách nhiệm về mọi thiệt hại trực tiếp, ngẫu nhiên, do hậu quả, gián tiếp, đặc biệt hoặc mang tính trừng phạt phát sinh từ việc bạn truy cập hoặc sử dụng Nền tảng. Nền tảng hoặc bạn không có khả năng làm như vậy. BẠN TỪ CHỐI, MIỄN TRỪ VÀ MIỄN TRỪ CHO CHÚNG TÔI VÀ CAM KẾT KHÔNG KHỞI KIỆN CHÚNG TÔI, CÁC ĐẠI DIỆN CỦA CHÚNG TÔI, CÁC CÔNG TY CON VÀ CÁC CÔNG TY LIÊN QUAN CỦA CHÚNG TÔI VÀ CÁC VIÊN CHỨC, GIÁM ĐỐC, NHÂN VIÊN, ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT, ĐẠI DIỆN, NGƯỜI THIẾT KẾ, NGƯỜI KẾ TIẾP VÀ NGƯỜI ĐƯỢC CHUYỂN NHƯỢNG CỦA HỌ (TỔNG HỢP “BÊN ĐƯỢC BẢO VỆ” ) ĐỐI VỚI MỌI TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI MỌI THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, TRỪNG PHẠT, ĐẶC BIỆT, NGẪU NHIÊN, DO HẬU QUẢ HOẶC CÁC THIỆT HẠI KHÁC DƯỚI MỌI LOẠI HOẶC LOẠI THIỆT HẠI (BAO GỒM MẤT DỮ LIỆU, DOANH THU, LỢI NHUẬN, SỬ DỤNG HOẶC LỢI ÍCH KINH TẾ KHÁC VÀ BAO GỒM CÁC THIỆT HẠI VÔ HÌNH) DO HOẶC Gây ra THEO BẤT KỲ CÁCH NÀO LIÊN KẾT VỚI NỀN TẢNG NÀY, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN THIỆT HẠI DO VIỆC SỬ DỤNG HOẶC KHÔNG THỂ SỬ DỤNG NỀN TẢNG CỦA BẠN, BẰNG CÁCH XEM HOẶC SỬ DỤNG NỘI DUNG NỀN TẢNG KHÁC, BAO GỒM NỘI DUNG CỦA BÊN THỨ BA HOẶC NỘI DUNG CỦA TRANG WEB LIÊN KẾT HOẶC ỨNG DỤNG TRANG WEB, BỞI TƯƠNG TÁC VỚI CÁC BÊN THỨ BA ĐƯỢC GIỚI THIỆU QUA NỀN TẢNG, BỞI VI-RÚT, HOẶC TRỘM CẮM, TRUY CẬP TRÁI PHÉP HOẶC TIÊU HỦY THÔNG TIN CÁ NHÂN HAY KHÁC, BẤT KỂ TRƯỜNG HỢP, DÙ THIỆT HẠI NÀY CÓ DO TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN DO VI PHẠM HỢP ĐỒNG CỦA MỘT BÊN ĐƯỢC BẢO VỆ , HÀNH VI XUẤT HIỆN, SỰ CẨN THẬN HOẶC HÀNH ĐỘNG HOẶC SẼ BỎ LỠ KHÁC (NHƯNG KHÔNG Ở PHẠM VI THIỆT HẠI ĐÓ DO DO CỐ Ý VÀ HÀNH VI SAI CỦA BÊN ĐƯỢC BẢO VỆ), VÀ NGAY CẢ KHI MỘT HOẶC NHIỀU BÊN ĐƯỢC BẢO VỆ ĐÃ ĐƯỢC TƯ VẤN TRƯỚC KHI CÓ KHẢ NĂNG GÂY THIỆT HẠI ĐÓ . 
 1. Nền tảng và Dịch vụ chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin chung. Họ không đưa ra lời khuyên mà bạn nên dựa vào. Bạn phải nhận được lời khuyên chuyên môn hoặc chuyên môn trước khi thực hiện hoặc kiềm chế bất kỳ hành động nào dựa trên thông tin thu được từ Nền tảng hoặc Dịch vụ. 
 1. SỰ BỒI THƯỜNG 
 1. BẠN ĐỒNG Ý BỒI THƯỜNG CHO CHÚNG TÔI VÀ BẤT KỲ NGƯỜI CẤP PHÉP CỦA CHÚNG TÔI VÀ CÁC PHỤ HUYNH PHỤ HUYNH, ĐẠI DIỆN PHÁP LÝ, ĐẠI LÝ, NGƯỜI THIẾT KẾ, NGƯỜI KẾ TIẾP VÀ NGƯỜI ĐƯỢC CHUYỂN HÀNH CỦA HỌ, TỪ VÀ CHỐNG LẠI BẤT CỨ BẤT KỲ NÀO THIỆT HẠI, TRÁCH NHIỆM, TỔN THẤT, CHI PHÍ VÀ CHI PHÍ (BAO GỒM PHÍ LUẬT SƯ HỢP LÝ VÀ CHI PHÍ TÒA ÁN) PHÁT SINH TỪ HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN BẤT KỲ CÁCH NÀO ĐẾN BẤT KỲ KHIẾU NẠI, HÀNH ĐỘNG, KIỆN HAY YÊU CẦU nào DỰA TRÊN HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG NỀN TẢNG CỦA BẠN HOẶC BẤT KỲ CÁCH NÀO BẠN VI PHẠM CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY. 
 1. KHÔNG CÓ SỰ MIỄN TRỪ 
 1. Việc không thực hiện hoặc thực thi các Điều khoản này hoặc bất kỳ phần nào trong đó sẽ không cấu thành việc chúng tôi từ bỏ quyền thực thi hoặc thực thi bất kỳ điều khoản hoặc điều khoản nào được kết hợp trong các Điều khoản này. 
 1. TÍNH TÁCH RỜI 
 1. Nếu bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản này bị coi là bất hợp pháp, vô hiệu hoặc không thể thi hành vì bất kỳ lý do nào thì điều khoản đó sẽ được coi là có thể tách rời khỏi Điều khoản và sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực và khả năng thực thi của các điều khoản còn lại, phải được hiểu một cách gần nhất có thể. , để phản ánh ý định của các bên và duy trì đầy đủ hiệu lực. 
 1. LUẬT NÀO ÁP DỤNG CHO HỢP ĐỒNG NÀY VÀ ĐÂU BẠN CÓ THỂ ĐƯA CÁC THỦ TỤC PHÁP LÝ 
 1. Chúng tôi được tổ chức theo luật của bang Georgia, Hợp chủng quốc Hoa Kỳ và các Điều khoản này chịu sự điều chỉnh của luật Georgia mà không ảnh hưởng đến các điều khoản xung đột pháp luật của bang này. Đây là sự hiểu biết đầy đủ về các vấn đề được thảo luận ở đây và thay thế mọi hiểu biết trước đó, bằng văn bản hoặc bằng miệng, đối với những vấn đề đó. Bằng cách sử dụng Nền tảng, bạn đồng ý với quyền tài phán cá nhân tại các tòa án liên bang và tiểu bang của Quận Cobb, Georgia, đối với bất kỳ hành động nào phát sinh từ hoặc liên quan đến Nền tảng hoặc việc bạn sử dụng Nền tảng. Tòa án liên bang và tiểu bang của Quận Cobb, Georgia sẽ có thẩm quyền độc quyền đối với tất cả các hành động đó. 
 1. ĐÃ ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN 
 1. Bất kỳ quyền nào không được cấp rõ ràng trong các Điều khoản này đều được bảo lưu cho chúng tôi. 
 1. HỘI NHẬP 
 1. này cấu thành sự hiểu biết đầy đủ giữa bạn và chúng tôi, đồng thời chi phối các điều khoản và điều kiện về việc bạn sử dụng Nền tảng, đồng thời thay thế tất cả các thông tin liên lạc và đề xuất trước đó hoặc đương thời, dù là điện tử, bằng miệng hay bằng văn bản, giữa bạn và chúng tôi đối với Nền tảng này. Bất kể những điều đã nói ở trên, bạn cũng có thể phải tuân theo các điều khoản và điều kiện bổ sung, các chính sách được đăng, bao gồm nhưng không giới hạn ở Chính sách quyền riêng tư, nguyên tắc hoặc quy tắc có thể áp dụng khi bạn sử dụng Nền tảng và Dịch vụ. 
 1. LIÊN HỆ CHÚNG TÔI 

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về các điều khoản này hoặc Nền tảng, vui lòng gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ [email protected] . Chúng tôi sẽ luôn hướng tới việc giải quyết mọi khiếu nại mà không có sự chậm trễ quá mức. 

Các Điều khoản nêu trên có hiệu lực kể từ ngày 31 tháng 12 năm 2023.