AlphaNowWarunki użytkowania

PROSIMY O DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z NASZEJ PLATFORMY

1          WPROWADZENIE

Niniejsze warunki użytkowania („Warunki”) (wraz z dokumentami, o których mowa w niniejszym dokumencie) określają zasady, które mają zastosowanie do korzystania z i dostępu do Platformy AlphaNow (za pośrednictwem naszej strony internetowej znajdującej się pod adresem https://online.alpha.org lub w jakikolwiek inny oferowany przez nas każdocześnie sposób) („Platforma”).

Platforma jest obsługiwana przez Alpha International (“my“, “nas“, “nasz“). Jesteśmy organizacją charytatywną zarejestrowaną w Anglii i Walii pod numerem charytatywnym 1086179, z siedzibą pod adresem HTB Brompton Road, London SW7 1JA.

Stworzyliśmy szereg kursów online, które udostępniamy kościołom, a które są prowadzone i nadzorowane przez każdy kościół i jego władze (każdy z nich to “Kurs Alpha”). Każda władza kościelna wyznaczy administratora kursu, który będzie prowadził Kurs Alfa (“Administrator Kursu“). Mimo że opracowaliśmy materiały do Kursu Alfa, poszczególne władze kościelne są odpowiedzialne za przeprowadzanie każdego Kursu Alfa dla swoich członków. Platforma umożliwi administratorowi kursu wyświetlanie Kursu Alpha za pośrednictwem stron trzecich Vimeo lub You Tube.

Kontaktować się z nami można za pośrednictwem adresu email  [email protected].

1.1       Korzystanie z naszej Platformy oznacza akceptację niniejszych Warunków

Niniejsze Warunki obowiązują wszystkich użytkowników Platformy – w tym użytkowników, którzy uzyskali dostęp do Platformy i udziału w kursach Alpha za pośrednictwem swojego kościoła, a także użytkowników będących administratorami kursów Alpha, zarządzającymi kontami na Platformie w imieniu swojego kościoła. Uzyskując dostęp do Platformy i korzystając z niej, użytkownik potwierdza, że akceptuje niniejsze Warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania. W przypadku braku akceptacji niniejszych Warunków użytkownikowi nie wolno uzyskiwać dostępu do naszej Platformy ani z niej korzystać.

Administratorzy kursu Alpha mają obowiązek upewnić się, że wszyscy uczestnicy kursu przeczytali i zaakceptowali niniejsze Warunki przed uzyskaniem dostępu oraz że przestrzegają ich podczas korzystania z Platformy.

1.2       Inne warunki, które mogą obowiązywać użytkowników

Niniejsze Warunki dotyczą wyłącznie dostępu do Platformy i korzystania z niej przez Użytkownika. Wszystkie inne usługi, które świadczymy na rzecz Użytkownika, w tym rejestracja i udział w każdym kursie Alpha (niezależnie od tego, czy dostęp do niego odbywa się za pośrednictwem Platformy czy w inny sposób), podlegają odrębnym warunkom, które Użytkownik będzie musiał zaakceptować przed zakończeniem rejestracji do danej usługi Alpha.

Niniejsze Warunki odnoszą się do następujących dodatkowych warunków, które również mają zastosowanie do korzystania przez Użytkownika z naszej Platformy:

Kurs Alpha będzie wyświetlany na platformie za pomocą dostawców zewnętrznych Vimeo lub     

You Tube. W rezultacie warunki korzystania z usług Vimeo oraz You Tube, znajdujące się

tutaj i tutaj, będą miały zastosowanie do korzystania z Platformy.

2          ZMIANY

2.1       Możemy wprowadzać zmiany do niniejszych Warunków

Niniejsze Warunki mogą każdocześnie ulegać zmianom. Za każdym razem, gdy Użytkownik chce korzystać z naszej Platformy, należy sprawdzić niniejsze Warunki, aby upewnić się, że Użytkownik rozumie Warunki, które obowiązują w danym momencie. Ostatnia aktualizacja niniejszych Warunków: Sierpień 2021 r.

2.2       Możemy wprowadzać zmiany na naszej Platformie

Możemy każdocześnie aktualizować i zmieniać naszą Platformę, aby odzwierciedlić zmiany naszych produktów i usług, naszych priorytetów biznesowych, potrzeb naszych użytkowników i/lub zmiany wprowadzane z innych powodów. Postaramy się informować użytkowników z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich ważnych zmianach.

2.3       Możemy zawiesić lub wycofać naszą Platformę

Nasza Platforma jest udostępniana nieodpłatnie. Nie gwarantujemy, że nasza Platforma lub jakiekolwiek treści na niej zawarte będą zawsze bądź nieprzerwanie dostępne. Możemy zawiesić, wycofać lub ograniczyć dostępność całości lub części naszej Platformy z dowolnego powodu. Postaramy się informować użytkowników z odpowiednim wyprzedzeniem o takim zawieszeniu lub wycofaniu.

Użytkownik ma obowiązek zapewnić, że każdy, kto uzyskuje dostęp do naszej Platformy za pośrednictwem jego połączenia internetowego, jest świadomy niniejszych Warunków i ich przestrzega.

2.4       Możemy przenieść tę umowę na inny podmiot

Możemy przenieść nasze prawa i obowiązki wynikające z niniejszych Warunków na inną organizację. Jeśli tak się stanie, postaramy się poinformować użytkowników o tym na piśmie, co może obejmować wiadomość e-mail i/lub obwieszczenie na Platformie.

3          ZASTRZEŻENIE

3.1       Informacje na Platformie

Chociaż dokładamy uzasadnionych starań, aby aktualizować informacje na naszej Platformie, nie udzielamy żadnych zapewnień ani gwarancji, wyraźnych bądź dorozumianych, że zawartość naszej Platformy jest wiarygodna, dokładna, kompletna lub aktualna. Należy pamiętać, że w przypadku dostępu i udziału w kursach Alpha za pośrednictwem Platformy, informacje udostępnione w ramach tej usługi będą regulowane przez odrębne warunki.

3.2       Strony internetowe podmiotów zewnętrznych

W przypadku gdy nasza Platforma zawiera linki do innych stron i zasobów zapewnianych przez podmioty zewnętrzne linki te są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych. Takich linków nie należy interpretować jako naszej aprobaty wobec tych stron ani wobec informacji, które można z nich uzyskać. Nie mamy żadnej kontroli nad zawartością tych stron lub zasobów podmiotów zewnętrznych.

3.3       Treści generowane przez użytkowników

Niniejsza Platforma może zawierać informacje i materiały przesłane przez innych użytkowników Platformy, za pośrednictwem funkcji czatu, tablic ogłoszeń i/lub innych funkcji opracowanych przez nas w celu zachęcenia do współpracy i udostępniania treści na naszej Platformie. Te informacje i materiały nie zostały przez nas zweryfikowane ani zatwierdzone. Poglądy wyrażane przez innych użytkowników na naszej Platformie nie muszą reprezentować naszych poglądów lub wartości. Użytkowników generujących jakiekolwiek treści na naszej Platformie prosimy o zapoznanie się z punktem 5 (Usługi interaktywne) poniżej.

W celu złożenia skargi dotyczącej treści zamieszczonych przez innych użytkowników prosimy pisać na adres [email protected].

4          KORZYSTANIE PRZEZ UŻYTKOWNIKA Z NASZEJ PLATFORMY

Zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia lub odebrania Użytkownikowi dostępu do Platformy, jeśli:

 • mamy uzasadnione powody sądzić, że Użytkownik nie przestrzega niniejszych Warunków; i/lub
 • Użytkownik korzysta z Platformy w celach innych niż w związku z prowadzeniem kursu Alpha International lub udziałem w kursie Alpha International.

4.1       Zabronione wykorzystywanie

Użytkownik może korzystać z naszej Platformy wyłącznie w celu administrowania kursem Alpha, udziału w kursie Alpha lub szkolenia związanego z kursem Alpha. Nie wolno korzystać z naszej Platformy oraz należy zapewnić, aby osoby, którym Użytkownik zapewnia dostęp do Platformy, nie korzystały z naszej Platformy:

 • w jakikolwiek sposób, który narusza jakiekolwiek obowiązujące lokalne, krajowe lub międzynarodowe prawo lub przepisy;
 • w jakikolwiek sposób jest niezgodny z prawem lub oszukańczy lub ma jakikolwiek niezgodny z prawem bądź oszukańczy cel lub skutek;
 • w celu wyrządzenia lub usiłowania wyrządzenia jakiejkolwiek krzywdy osobom nieletnim;
 • w celu nękania, obrażania, zastraszania lub poniżania kogokolwiek;
 • do przesyłania lub zlecania przesyłania jakichkolwiek niezamówionych lub nieautoryzowanych materiałów reklamowych bądź promocyjnych lub innych form podobnej akwizycji lub spamu; i/lub
 • w celu uzyskania dostępu bez upoważnienia, ingerowania, uszkadzania lub zakłócania działania jakiejkolwiek części naszej Platformy, jakiegokolwiek sprzętu lub sieci, w których przechowywana jest nasza Platforma, jakiegokolwiek oprogramowania wykorzystywanego w ramach naszej Platformy; lub jakiegokolwiek sprzętu, sieci lub oprogramowania będącego własnością lub osób trzecich lub przez nie wykorzystywanego.

4.2       Dane konta użytkownika

Jeśli użytkownik wybierz lub otrzyma kod identyfikacyjny użytkownika, hasło bądź inne informacje w ramach naszych procedur bezpieczeństwa w celu uzyskania dostępu do całości lub części naszej Platformy, należy traktować te informacje jako ściśle poufne. Nie wolno ujawniać ich osobom trzecim.

Mamy prawo do dezaktywacji dowolnego kodu identyfikacyjnego użytkownika lub hasła, wybranego przez użytkownika lub przydzielonego przez nas, w dowolnym momencie, jeśli w naszej uzasadnionej opinii użytkownik nie zastosował się do któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków lub z innych powodów związanych z bezpieczeństwem.

4.3       Korzystanie z materiałów na naszej Platformie

Jesteśmy właścicielem lub licencjobiorcą wszystkich praw własności intelektualnej do naszej Platformy, treści udostępnianych użytkownikom za pośrednictwem Platformy oraz materiałów na niej publikowanych. Prace te są chronione prawami autorskimi i traktatami na całym świecie. Wszystkie takie prawa są zastrzeżone.

Nie wolno wykorzystywać żadnej części treści na naszej Platformie do celów innych niż administrowanie kursem Alpha, udział w kursie Alpha lub szkolenie związane z kursem Alpha, na podstawie udzielonego przez nas upoważnienia.

Jeśli użytkownik wydrukuje, skopiuje lub pobierz jakąkolwiek część naszej Platformy z naruszeniem niniejszych Warunków, jego prawo do korzystania z naszej Platformy natychmiast wygaśnie, a użytkownik będzie musiał, według naszego uznania, zwrócić lub zniszczyć wszelkie sporządzone przez siebie kopie materiałów.

4.4       Bezpieczeństwo naszej Platformy

Nie jesteśmy w stanie zagwarantować, że nasza Platforma będzie bezpieczna lub wolna od błędów bądź wirusów. Użytkownik jest odpowiedzialny za skonfigurowanie swojej technologii informatycznej, programów komputerowych  platformy w celu uzyskania dostępu do naszej Platformy. W razie potrzeby należy używać własnego oprogramowania antywirusowego.

Użytkownikowi niewolno niewłaściwie wykorzystywać naszej Platformy poprzez świadome wprowadzanie i/lub narażanie naszej Platformy na działanie wirusów, koni trojańskich, robaków, bomb logicznych, rejestratorów naciśnięć klawiszy, oprogramowania szpiegującego lub innych materiałów, które są złośliwe bądź technologicznie szkodliwe. Nie wolno podejmować prób kompilacji wstecznej, dezasemblacji, inżynierii wstecznej ani w żaden inny sposób redukować do postaci możliwej do zrozumienia przez człowieka całości ani części Platformy. Nie wolno podejmować prób uzyskania nieuprawnionego dostępu do naszej Platformy, serwera, na którym przechowywana jest nasza Platforma, ani żadnego serwera, komputera lub bazy danych podłączonych do naszej Platformy.

5          USŁUGI INTERAKTYWNE

5.1       Przesyłanie treści na naszą Platformę

W każdym przypadku korzystania z funkcji umożliwiającej przesyłanie treści na naszą Platformę lub kontakt z innymi użytkownikami naszej Platformy, czy to za pomocą łącza wideo, czy też tekstu, należy przestrzegać standardów dotyczących treści określonych w niniejszych Warunkach.

Wszelkie treści przesyłane przez użytkownika na naszą Platformę będą traktowane jako niepoufne i niezastrzeżone. Użytkownik zachowuje wszelkie prawa własności do swoich treści, ale jest zobowiązany do udzielenia nam ograniczonej licencji na korzystanie, przechowywanie i powielanie tych treści oraz na ich rozpowszechnianie i udostępnianie osobom trzecim w celach związanych z prowadzeniem Platformy. Przesyłając lub publikując treści na naszej Platformie, użytkownik udziela nam prawa do wykorzystywania tych treści.

Mamy również prawo ujawnić tożsamość użytkownika osobom trzecim, które twierdzą, że jakiekolwiek treści zamieszczone lub przesłane przez użytkownika na naszą Platformę stanowią naruszenie ich praw własności intelektualnej lub prawa do prywatności.

Mamy prawo do usuwania wszelkich treści publikowanych przez Użytkownika na naszej Platformie, jeśli w naszej uzasadnionej opinii treści te nie są zgodne ze standardami określonymi w niniejszych Warunkach.

5.2       Standardy dotyczące treści

Niniejsze standardy dotyczące treści odnoszą się do wszelkich materiałów zamieszczanych na naszej Platformie oraz do wszelkich usług interaktywnych z nią związanych, w tym do korzystania z łączy wideo.

Każda wypowiedź musi być dokładna (w przypadku podawania faktów), prawdziwa (w przypadku podawania opinii) i zgodna z obowiązującym prawem. Publikowane treści nie mogą:

 • zawierać jakichkolwiek materiałów zniesławiających kogokolwiek;
 • zawierać jakichkolwiek materiałów mających obsceniczny, obraźliwy, nienawistny lub podburzający charakter;
 • promować materiałów o charakterze seksualnym;
 • promować przemocy;
 • promować dyskryminacji ze względu na rasę, płeć, religię, narodowość, niepełnosprawność, orientację seksualną lub wiek;
 • naruszać praw autorskich, praw do baz danych lub znaków towarowych innych osób;
 • w sposób prawdopodobny wprowadzać kogokolwiek w błąd;
 • być wytworzone z naruszeniem jakiegokolwiek obowiązku prawnego wobec strony trzeciej, takiego jak obowiązek umowny lub obowiązek zachowania poufności;
 • promować jakiejkolwiek nielegalnej działalności;
 • stanowić groźby, obelgi lub naruszenia prywatności innej osoby bądź wywoływać irytację, dyskomfort lub niepotrzebny niepokój;
 • nękać, denerwować, zawstydzać, niepokoić lub denerwować jakiejkolwiek innej osoby;
 • być wykorzystywane do podszywania się pod kogokolwiek lub do fałszywego przedstawiania swojej tożsamości lub powiązań z kimkolwiek;
 • stwarzać wrażenia, że pochodzą od użytkownika, jeśli tak nie jest;
 • popierać, promować lub wspomagać jakichkolwiek działań niezgodnych z prawem, takich jak (wyłącznie tytułem przykładu) naruszanie praw autorskich lub nadużycia komputerowe; lub
 • zawierać reklam lub promować usług bądź linków linki do innych stron, chyba że za naszą zgodą.

Użytkownik musi zawsze odnosić się z szacunkiem do innych użytkowników Platformy.

6          ZAWIESZENIE I ROZWIĄZANIE UMOWY

Według własnego uznania ustalimy, czy poprzez swoje korzystanie z Platformy użytkownik naruszył niniejsze Warunki. Nieprzestrzeganie niniejszych Warunków może skutkować między innymi podjęciem przez nas wszystkich lub niektórych z następujących działań:

 • natychmiastowe, tymczasowe lub stałe odebranie prawa do korzystania z Platformy;
 • natychmiastowe, tymczasowe lub stałe usunięcie wszelkich wypowiedzi zamieszczonych przez Użytkownika na Platformie;
 • wydanie ostrzeżenia wobec Użytkownika;
 • wszczęcie postępowania sądowego lub innych działań prawnych przeciwko Użytkownikowi w związku z wszelkimi kosztami lub szkodami wynikającymi z naruszenia; i/lub
 • ujawnienie takich informacji organom ścigania, które w uzasadniony sposób uznamy za konieczne lub wymagane przez prawo.

7          BEZPIECZEŃSTWO

Jak określono w punkcie 1 niniejszych Warunków, odpowiedzialność za przeprowadzenie Kursu Alfa spoczywa na odpowiednim kościele i jego władzach prowadzących Kurs Alfa. Każdy kościół ma swoje własne oświadczenie dotyczące ochrony i jest odpowiedzialny za ochronę swoich członków. Jeśli pojawią się wątpliwości dotyczące bezpieczeństwa związane z jakimkolwiek elementem Kursu Alfa, prosimy o jak najszybszy kontakt z władzami kościelnymi prowadzącymi lub nadzorującymi Kurs Alfa. Jeśli problem nie zostanie rozpatrzony lub rozwiązany w sposób zadowalający, prosimy o jak najszybsze skierowanie sprawy do odpowiednich władz lokalnych i/lub, w razie potrzeby, do służb ratunkowych, takich jak lokalna policja.

8          OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

8.1       Zarówno w odniesieniu do użytkowników będących osobami fizycznymi, jak i użytkowników instytucjonalnych:

Nie wyłączamy ani nie ograniczamy w żaden sposób naszej odpowiedzialności wobec Użytkownika, jeśli byłoby to niezgodne z prawem. Obejmuje to odpowiedzialność za śmierć lub obrażenia ciała spowodowane przez nasze zaniedbanie bądź zaniedbanie naszych pracowników, agentów lub podwykonawców oraz za oszustwo lub podanie fałszywych informacji.

Inne ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności będą miały zastosowanie do odpowiedzialności wynikającej z dostarczenia Użytkownikowi jakichkolwiek produktów lub usług, w tym zapewnienia kursów Alpha, które będą regulowane przez nasze odpowiednie warunki świadczenia usług.

8.2       W odniesieniu do użytkowników instytucjonalnych:

Wykluczamy wszelkie dorozumiane warunki, gwarancje, oświadczenia lub inne warunki, które mogą mieć zastosowanie do naszej Platformy lub jakichkolwiek treści na niej zawartych.

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania), naruszenia obowiązków ustawowych lub w inny sposób (nawet jeśli było to możliwe do przewidzenia) wynikające z lub w związku z:

 • korzystaniem lub niemożnością korzystania z naszej Platformy; lub
 • korzystaniem lub poleganiem na jakichkolwiek treściach wyświetlanych na naszej Platformie bądź dostępnych w jej obrębie.

W szczególności, nie ponosimy odpowiedzialności za:

 • utratę zysków, sprzedaży, działalności lub przychodów;
 • zakłócenia w prowadzeniu działalności gospodarczej;
 • utratę spodziewanych oszczędności;
 • utratę możliwości biznesowych, renomy lub reputacji;
 • utratę możliwości korzystania lub uszkodzenie oprogramowania lub danych osobowych; lub
 • jakiekolwiek pośrednie lub wynikowe straty lub szkody.

8.3       W odniesieniu do użytkowników będących osobami fizycznymi:

Należy pamiętać, że nasza Platforma jest przeznaczona wyłącznie do użytku domowego i prywatnego. Użytkownik zgadza się nie wykorzystywać naszej Platformy do celów komercyjnych ani biznesowych, a my nie ponosimy odpowiedzialności za utratę zysków, utratę działalności gospodarczej, przerwę w działalności gospodarczej lub utratę możliwości biznesowych.

8.4       W jaki sposób możemy wykorzystywać dane osobowe użytkowników

Będziemy wykorzystywać dane osobowe użytkowników wyłącznie w sposób określony w naszej Polityce prywatności, którą można znaleźć tutaj.

9          WARUNKI OGÓLNE

Nieskorzystanie przez nas z jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków nie oznacza zrzeczenia się tego prawa lub postanowienia.

W przypadku gdy którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, postanowienie takie będzie mimo to egzekwowane w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, a niewykonalna część zostanie uznana za oddzieloną od niniejszych Warunków, przy czym takie ustalenie nie będzie miało wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień.

Żaden z niniejszych Warunków nie może być egzekwowany przez jakąkolwiek stronę trzecią na mocy brytyjskiej ustawy o umowach (prawa stron trzecich) z 1999 roku (Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999).

Zastrzegamy sobie wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w niniejszych Warunkach.

W celu zachowania zgodności ze wszystkimi obowiązującymi w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych przepisami dotyczącymi sankcji i kontroli eksportu, ograniczamy dostęp do naszej Platformy w oparciu o lokalizację geograficzną. Jeśli użytkownik znajduje się w kraju lub regionie, który podlega stosownym sankcjom lub kontroli eksportu, użytkownik może nie mieć dostępu do naszej Platformy. Na dzień dzisiejszy dotyczy to Kuby, Iranu, Korei Północnej, Syrii oraz regionu Krymu na Ukrainie/w Rosji (i może każdocześnie podlegać zmianie). Ponadto użytkownik nie może uzyskać dostępu do naszej Platformy, jeśli jest osobą podlegającą stosownym sankcjom brytyjskim lub amerykańskim, a uzyskując dostęp do naszej Platformy zaświadcza, że nie podlega takim sankcjom brytyjskim lub amerykańskim i że nie znajduje się lub nie przebywa zwykle w kraju lub regionie, który podlega stosownym sankcjom lub kontroli eksportu, w tym którymkolwiek z krajów lub regionów wymienionych powyżej.

Niniejsze Warunki podlegają prawu Anglii i Walii oraz są interpretowane zgodnie z nim, a sądy angielskie mają wyłączną jurysdykcję do rozstrzygania wszelkich sporów, które mogą powstać w związku z niniejszymi Warunkami.

10        SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z dostępem do naszej Platformy prosimy o kontakt pod adresem [email protected]. Zawsze będziemy dążyć do rozstrzygnięcia każdej skargi bez zbędnej zwłoki.